Sklep

cis_tablica_532x50_751bc11v

W ofer­cie:

wyro­by upo­min­ko­we z por­ce­la­ny,
mosią­dzu, wikli­ny, kre­pi­ny
ręcz­nie wyko­na­ne kar­ty oko­licz­no­ścio­we
bomb­ki cho­in­ko­we.

Reali­zu­je­my zamó­wie­nie na kom­ple­ty
poście­li i pokrow­ce na krze­sła i fote­le.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa – dla któ­rych ręko­dzie­ło sta­no­wi war­tość samą w sobie, któ­rzy szu­ka­ją nie­po­wta­rzal­nych i nie­tu­zin­ko­wych, funk­cjo­nal­nych wyro­bów upo­min­ko­wych z por­ce­la­ny, mosią­dzu wikli­ny, kre­pi­ny, ręcz­nie wyko­na­nych kart oko­licz­no­ścio­wych i bom­bek cho­in­ko­wych. Sklep przyj­mu­je rów­nież zamó­wie­nia na usłu­gi indy­wi­du­al­ne i hur­to­we. Spo­łecz­ność lokal­na, a tak­że nie­któ­re – sie­dlec­kie i war­szaw­skie fir­my już doce­ni­ły nasze wyro­by, doko­nu­jąc sze­reg zamó­wień na ręko­dzie­ło wyro­bów świą­tecz­nych – koszy pre­zen­to­wych, stro­ików i kart. Sek­cja kra­wiec­ko szwal­ni­cza reali­zu­je nato­miast, zamó­wie­nie na kom­ple­ty poście­li i pokrow­ce na krze­sła i fote­le.