Kon­takt

CEN­TRUM INTE­GRA­CJI SPO­ŁECZ­NEJ
Ul. Budow­la­na 1
08110 Sie­dl­ce
tel: 25 6407132

Psy­cho­log: wew. 110
Kadry: wew. 114
Pra­cow­nik socjal­ny: wew. 111
Koor­dy­na­tor Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej: wew.112

czyn­ne:
ponie­dzia­łek-pią­tek

w godz. 7:0015:00

Dojazd auto­bu­sem z cen­trum:
Przy­sta­nek BRZE­SKA / STA­RZYŃ­SKIE­GO
11, 21, 30, 31, 32, 3338
Przy­sta­nek MPK STA­RZYŃ­SKIE­GO
18, 1224
«Gra­ficz­ny Roz­kład Jaz­dy»


e-mail: «CISSIEDLCE@​INTERIA.​PL»

tel. 25 6407132
tel-kom: 509588093