Part­ne­rzy

Miej­ski Ośro­dek Pomo­cy Rodzi­nie w Sie­dl­cach

MOPR ma obo­wiąz­ki, doty­czą­ce Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej (CIS,Centrum), nało­żo­ne Usta­wą o Zatrud­nie­niu Socjal­nym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Zgod­nie z usta­wą (art. 12) MOPS m.in. opi­niu­je wnio­sek kan­dy­da­ta do Cen­trum, następ­nie uzgad­nia z Cen­trum przy­ję­cie kan­dy­da­ta (po pod­pi­sa­niu z nim Indy­wi­du­al­ne­go Pro­gra­mu Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go), a potem z kolei kwa­li­fi­ku­je uczest­ni­ków do CIS na wnio­sek kie­row­ni­ka Cen­trum.

We współ­pra­cy z MOPR szcze­gó­ło­wo roz­po­zna­je się potrze­by uczest­ni­ków, co pozwa­la na okre­śle­nie dzia­łań odpo­wied­nich do ich potrzeb. Pro­jekt jest tak­że odpo­wie­dzią na misję Miej­skie­go Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, któ­ry z zało­że­nia prze­ciw­dzia­ła skut­kom bie­dy, wyklu­cze­nia spo­łecz­ne­go i bez­ro­bo­cia.

Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Sie­dl­cach

Waż­nym part­ne­rem w dzia­łal­no­ści nasze­go Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej jest Powia­to­wy Urząd Pra­cy w Sie­dl­cach. Zgod­nie z usta­wą z dnia 13 czerw­ca 2003 r. o zatrud­nie­niu socjal­nym (Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) uczest­nik w okre­sie pra­cy w cen­trum otrzy­mu­je wyna­gro­dze­nie w posta­ci świad­cze­nia inte­gra­cyj­ne­go (50% w okre­sie prób­nym i 100% w następ­nych mie­sią­cach) i świad­cze­nia te wraz ze skład­ka­mi na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne są refun­do­wa­ne cen­trum ze środ­ków Fun­du­szu Pra­cy.

W latach 2014r.-2015r. – reali­zo­wa­nie powie­rzo­nych CIS zadań publicz­nych z zakre­su inte­gra­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej pn. Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja w for­mie warsz­ta­tów – dla 10 oso­bo­wych grup osób wyklu­czo­nych i zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym w mie­ście Sie­dl­ce oraz gmi­nie Zbu­czyn, Wiśniew i Skó­rzec.

Ponad to, współ­pra­cu­je­my w zakre­sie uzy­ska­nia zatrud­nie­nia wspie­ra­ne­go dla uczest­ni­ków CIS i kie­ro­wa­nia do uczest­nic­twa w Indy­wi­du­al­nym Pro­gra­mie Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go – zare­je­stro­wa­nych osób dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nych.

Według sta­ty­styk PUP sto­pa bez­ro­bo­cia na koniec sierp­nia 2015r. w sto­sun­ku do czyn­nych zawo­do­wo dla mia­sta Sie­dl­ce wyno­si­ła 8,0%. Do koń­ca wrze­śnia 2015r. Zare­je­stro­wa­no 3246 miesz­kań­ców mia­sta Sie­dl­ce, w tym 2561 osób bez pra­wa do zasił­ku (78,9%). W porów­na­niu do ana­lo­gicz­ne­go okre­su poprzed­nie­go roku odno­to­wa­no wzrost licz­by osób reje­stru­ją­cych się o 2,7%. Pro­blem kwa­li­fi­ka­cji, niskiej adap­ta­cyj­no­ści i mobil­no­ści doty­czy w szcze­gól­no­ści osób dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nych. Dłu­gi okres pozo­sta­wa­nia bez pra­cy potę­gu­je depre­cja­cję kwa­li­fi­ka­cji i umie­jęt­no­ści, obni­ża­jąc praw­do­po­do­bień­stwo zna­le­zie­nia zatrud­nie­nia w przy­szło­ści. Według sta­nu na koniec wrze­śnia 2015r. 39,1% ogó­łu zare­je­stro­wa­nych z mia­sta Sie­dl­ce (1069 osób) pozo­sta­wa­ło bez pra­cy ponad 12 mie­się­cy, w tym 670 osób bez­sku­tecz­nie poszu­ki­wa­ło pra­cy powy­żej 24 mie­się­cy. Kobie­ty sta­no­wią więk­szość wśród dłu­go­trwa­le bezrobotnych–54,2%, tj. 579 osób. W porów­na­niu do ana­lo­gicz­ne­go okre­su poprzed­nie­go roku naj­więk­szy spa­dek licz­by bez­ro­bot­nych odno­to­wa­no w gru­pie osób pozo­sta­ją­cych bez pra­cy od 12 do 24 miesięcy–o 49,0%.

Im dłuż­szy czas bez­ro­bo­cia, tym mniej­sza jest mobil­ność i aktyw­ność bez­ro­bot­nych
w poszu­ki­wa­niu zatrud­nie­nia. Jed­no­cze­śnie zmniej­sza się atrak­cyj­ność takich osób jako pra­cow­ni­ków w opi­nii poten­cjal­nych pra­co­daw­ców. Naj­więk­sze pro­ble­my ze zmia­ną sytu­acji zawo­do­wej mają dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­ni. Dzia­ła­nia w CIS są adre­so­wa­ne m.in. do bez­ro­bot­nych o utrud­nio­nym dostę­pie do ryn­ku pra­cy.

Mazo­wiec­ki Urząd Woje­wódz­ki – Woje­wo­da Mazo­wiec­ki

Insty­tu­cją nad­zo­ru­ją­cą dzia­łal­ność CIS-ów (zwłasz­cza pod kątem reali­za­cji usta­wy o zatrud­nie­niu socjal­nym), a zara­zem nie­zwy­kle waż­nym part­ne­rem wspar­cia jest Mazo­wiec­ki Urząd Woje­wódz­ki. Zgod­nie z usta­wą z dnia 13 czerw­ca 2003 r. o zatrud­nie­niu socjal­nym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Woje­wo­da, w dro­dze decy­zji admi­ni­stra­cyj­nej (na pod­sta­wie wnio­sku), nada­je na 5 lat sta­tus cen­trum (okres ten może zostać prze­dłu­żo­ny). I wła­śnie Woje­wo­dzie (jak rów­nież jed­nost­kom i pod­mio­tom przy­zna­ją­cym dota­cje) Cen­trum jest zobo­wią­za­ne przed­sta­wiać corocz­nie spra­woz­da­nie zawie­ra­ją­ce roz­li­cze­nie dota­cji za rok poprzed­ni, efek­ty rein­te­gra­cji zawo­do­wej i spo­łecz­nej, a tak­że pre­li­mi­narz wydat­ków i przy­cho­dów na rok bie­żą­cy, zwią­za­nych z wyko­ny­wa­niem usług. Woje­wo­da pro­wa­dzi rejestr jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych, któ­rym nadał sta­tus Cen­trum (nada­nie sta­tu­su jest rów­no­znacz­ne z wpi­sem do reje­stru).

Woje­wo­da przed­sta­wia corocz­nie mini­stro­wi wła­ści­we­mu do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go spra­woz­da­nie zbior­cze na temat Cen­trów Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, któ­rym nadał sta­tus Cen­trum.

Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go – Zarząd Woje­wódz­twa

Urząd Mar­szał­kow­ski jest insty­tu­cją pośred­ni­czą­cą. Urząd Mar­szał­kow­ski (Mar­sza­łek Woje­wódz­twa oraz Zarząd Woje­wódz­twa) wspie­ra wybra­ne ini­cja­ty­wy, jak np. two­rze­nie
i pro­wa­dze­nie Cen­trów Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, szcze­gól­nie, gdy roz­wią­za­nia zmie­rza­ją do two­rze­nia nowych miejsc pra­cy oraz budo­wy postaw kre­atyw­nych, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi przed­się­bior­czo­ści i samo­za­trud­nie­nia. Wie­lo­stron­ne wspar­cie jest nie­zbęd­ne do pro­wa­dze­nia tej – tak trud­nej dzia­łal­no­ści, aby cen­tra inte­gra­cji spo­łecz­nej mogły zre­ali­zo­wać zada­nia, jakie nakła­da na nie usta­wa o zatrud­nie­niu socjal­nym. Tak wła­śnie dzie­je się w przy­pad­ku nasze­go Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.

Urząd Mia­sta Sie­dl­ce

Umo­wa Nr P.M. CIS. 1/2016, zawar­ta w dniu 4 stycz­nia 2016 roku w Sie­dl­cach, pomię­dzy Mia­stem Sie­dl­ce z sie­dzi­bą w Sie­dl­cach, Skwer Nie­pod­le­gło­ści 2, 08110 Sie­dl­ce, repre­zen­to­wa­nym przez Woj­cie­cha Kudel­skie­go – Pre­zy­den­ta Mia­sta Sie­dl­ce, zwa­nym w dal­szej czę­ści umo­wy Zle­ce­nio­daw­cą, a Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej – Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, orga­ni­za­cją poza­rzą­do­wą z sie­dzi­bą w Sie­dl­cach, przy ul. Bpa Świr­skie­go 57 o prze­dłu­żo­nym na 5 lat sta­tu­sie decy­zją Woje­wo­dy Mazo­wiec­kie­go znak WPS.IV.862.2.39.2013.JS. z dnia 14 czerw­ca 2013 roku posia­da­ją­cą NIP 8212412272 oraz REGON 71038739200059, repre­zen­to­wa­ną przez ks. Mar­ka Bień­kow­skie­go-Dyrek­to­ra Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej oraz Andrze­ja Hoj­nę-Kie­row­ni­ka Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej zwa­ną dalej Zle­ce­nio­bior­cą, o nastę­pu­ją­cej tre­ści:

  1. Zle­ce­nio­daw­ca zle­ca Zle­ce­nio­bior­cy, zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 13 czerw­ca 2003 roku o zatrud­nie­niu socjal­nym (Dz.U. Z 2011r. Nr 43,poz.225 j.t. z późn. zm.) reali­za­cje zada­nia publicz­ne­go pod nazwą rein­te­gra­cja zawo­do­wa i spo­łecz­na osób wyklu­czo­nych spo­łecz­nie okre­ślo­ne­go szcze­gó­ło­wo w ofer­cie zło­żo­nej przez Zle­ce­nio­bior­cę w dniu 15 wrze­śnia 2015 roku pod nume­rem 45278.2015.DG, sta­no­wią­cej załącz­nik do umo­wy.
  2. Zle­ce­nio­daw­ca zobo­wią­zu­je się wyko­nać zada­nie w zakre­sie i na zasa­dach okre­ślo­nych w niniej­szej umo­wie.
  3. Niniej­sza umo­wa jest w rozu­mie­niu art.10 ust.1 pkt 1 usta­wy powo­ła­nej w ust.1, umo­wą o wspar­cie reali­za­cji zada­nia…”


Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy pomię­dzy Mia­stem Sie­dl­ce – Domem Pomo­cy Spo­łecz­nej Dom Nad Sta­wa­mi w Sie­dl­cach, a CIS w Sie­dl­cach,

zawar­te w dniu 14 mar­ca 2016r. Poro­zu­mie­nie doty­czy wymia­ny usług, wyni­ka­ją­cych z zakre­su dzia­łal­no­ści obu pod­mio­tów (m.in. prak­tyk zawo­do­wych dla opie­ku­nek osób star­szych, napra­wy odzie­ży miesz­kań­ców domu oraz zle­ca­nie usług flo­ry­stycz­nych i fune­ral­nych odpo­wied­nim sek­cjom zawo­do­wym CIS).

Poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy zawar­te w dniu 4 stycz­nia 2016r. pomię­dzy CIS
w Sie­dl­cach, a GOPS w Kotu­niu,

repre­zen­to­wa­nym przez Gra­ży­nę Rybak – kie­row­ni­ka. Celem Poro­zu­mie­nia jest pod­ję­cie part­ner­skiej współ­pra­cy w dąże­niu do roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, reali­za­cji kom­plek­so­wych dzia­łań na rzecz przy­wró­ce­nia spo­łe­czeń­stwu osób dotknię­tych dys­funk­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Dzia­ła­nia te, pole­ga­ją w szcze­gól­no­ści na dosko­na­le­niu umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, readap­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, zgło­szo­nych przez Gmin­ny Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Kotu­niu.

Poro­zu­mie­nie z dnia 29 sierp­nia 2013r., 31 grud­nia 2014r., i 31 grud­nia 2015r. w spra­wie kie­ro­wa­nia miesz­kań­ców Gmi­ny Sie­dl­ce do CIS w Sie­dl­cach.

Celem Poro­zu­mie­nia jest pod­ję­cie part­ner­skiej współ­pra­cy w dąże­niu do roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, reali­za­cji kom­plek­so­wych dzia­łań na rzecz przy­wró­ce­nia spo­łe­czeń­stwu osób dotknię­tych dys­funk­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Dzia­ła­nia te, pole­ga­ją w szcze­gól­no­ści na dosko­na­le­niu umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, readap­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, zgło­szo­nych przez Gmin­ny Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.

PORO­ZU­MIE­NIE O WSPÓŁ­PRA­CY PART­NER­SKIEJ z insty­tu­cja­mi ryn­ku pra­cy
i pomo­cy spo­łecz­nej, samo­rzą­da­mi gmin, sto­wa­rzy­sze­nia­mi oraz inny­mi orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi; (pod­pi­sa­ne przez oso­by decy­zyj­ne 24 jed­no­stek samo­rzą­dów gmin i miast, orga­ni­za­cji pomo­cy spo­łecz­nej, org. poza­rzą­do­wych i sto­wa­rzy­szeń sub­re­gio­nu sie­dlec­kie­go, w dniu 14.12.2012 roku).

Poro­zu­mie­nie ini­cjo­wa­ne przez part­ne­rów – two­rzy plat­for­mę współ­pra­cy; jej głów­nym celem jest podej­mo­wa­nie ini­cja­tyw z zakre­su eko­no­mii spo­łecz­nej oraz pro­mo­cja i wspie­ra­nie idei eko­no­mii spo­łecz­nej w sub­re­gio­nie sie­dlec­kim. Dzia­ła­nie na rzecz sze­ro­ko rozu­mia­nej akty­wi­za­cji i rein­te­gra­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej.

Poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy zawar­te od 1 grud­nia 2008 roku do 2 stycz­nia 2013 roku, pomię­dzy CIS w Sie­dl­cach, a GOPS w Skór­cu,

repre­zen­to­wa­nym przez Elż­bie­tę Łastow­ską – kie­row­ni­ka. Celem Poro­zu­mie­nia jest pod­ję­cie part­ner­skiej współ­pra­cy w dąże­niu do roz­wo­ju spo­łecz­ne­go, reali­za­cji kom­plek­so­wych dzia­łań na rzecz przy­wró­ce­nia spo­łe­czeń­stwu osób dotknię­tych dys­funk­cja­mi spo­łecz­ny­mi. Dzia­ła­nia te, pole­ga­ją w szcze­gól­no­ści na dosko­na­le­niu umie­jęt­no­ści prak­tycz­nych, pod­no­sze­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych, readap­ta­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej osób zagro­żo­nych wyklu­cze­niem spo­łecz­nym, zgło­szo­nych przez Gmin­ny Ośro­dek Pomo­cy Spo­łecz­nej w Skór­cu.

Klu­czo­wi Part­ne­rzy otwar­te­go ryn­ku pra­cy.

Umo­wa Współ­pra­cy zawar­ta (na czas nie­okre­ślo­ny) w Sie­dl­cach, w dniu 11 mar­ca 2008 roku z Z. K. Dz. KOKO­STEX – Gra­bia­nów, ul. Koko­so­wa 23 08110 Sie­dl­ce, repre­zen­to­wa­na przez wła­ści­cie­la – Pana Pio­tra Strza­łek, zwa­na w dal­szej czę­ści umo­wy Zle­ca­ją­cym, a CIS w Sie­dl­cach, repre­zen­to­wa­nym przez Andrze­ja Lesz­czyń­skie­go – z-cę kie­row­ni­ka CIS w Sie­dl­cach, zwa­ną w dal­szej czę­ści umo­wy Wyko­naw­cą.

…Umo­wa słu­ży okre­śla­niu wza­jem­nych rela­cji mię­dzy stro­na­mi w zakre­sie współ­pra­cy, pole­ga­ją­cej na sta­łym zle­ca­niu przez Zle­ca­ją­ce­go wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych usług szwal­ni­czych przez Wyko­naw­cę… Każ­do­ra­zo­wo, Zle­ca­ją­cy prze­ka­że wyko­naw­cy odręb­ne zle­ce­nie, okre­śla­ją­ce zakres zle­ce­nia, ter­min wyko­na­nia oraz wyna­gro­dze­nie za wyko­na­nie zle­ce­nia…”.

Umo­wa Współ­pra­cy 013/​k/​Z2/​2007, zawar­ta (na czas nie­okre­ślo­ny) w Sie­dl­cach w dniu 01.08.2007 roku pomię­dzy stro­na­mi: POLI­MEX MOSTO­STAL 08110 Sie­dl­ce, ul. Tere­spol­ska 12 – repre­zen­to­wa­nym przez Dyrek­to­ra Zakła­du Krat-Pro­ku­ren­ta Krzysz­to­fa, zwa­ną w dal­szej czę­ści umo­wy Zle­ca­ją­cym, a CIS z sie­dzi­bą w Sie­dl­cach, przy ul. B.pa Świr­skie­go 57 repre­zen­to­wa­nym przez Kie­row­ni­ka – Andrze­ja Hoj­nę, zwa­ną w dal­szej czę­ści umo­wy Wyko­naw­cą.

… Niniej­sza umo­wa ma słu­żyć okre­śla­niu wza­jem­nych rela­cji pomię­dzy stro­na­mi w zakre­sie współ­pra­cy pole­ga­ją­cej na sta­łym zle­ca­niu przez Zle­ca­ją­ce­go wyko­na­nia okre­ślo­nych czyn­no­ści przez Wyko­naw­cę… Każ­do­ra­zo­wo, Zle­ca­ją­cy prze­ka­że wyko­naw­cy odręb­ne zle­ce­nie, okre­śla­ją­ce zakres zle­ce­nia, ter­min wyko­na­nia oraz wyna­gro­dze­nie za wyko­na­nie zle­ce­nia…”.

Inni part­ne­rzy i współ­pra­cow­ni­cy

Part­ne­rem wszyst­kich CIS-ów w pew­nym stop­niu jest tak­że Mini­ster­stwo Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. Zgod­nie z usta­wą z dnia 13 czerw­ca 2003 r. o zatrud­nie­niu socjal­nym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) w postę­po­wa­niu admi­ni­stra­cyj­nym doty­czą­cym wyda­wa­nia decy­zji o nada­niu, prze­dłu­że­niu lub utra­cie sta­tu­su cen­trum, orga­nem wyż­sze­go stop­nia jest mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go, czy­li Mini­ster Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej. Mini­ster okre­śla w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia wzór spra­woz­da­nia, jaki skła­da mu Woje­wo­da o CIS-ach, któ­rym nadał sta­tus cen­trum. O zna­cze­niu, jakie CIS-y odgry­wa­ją w sys­te­mie spo­łecz­nym pań­stwa, świad­czy fakt, że Rada Mini­strów przed­kła­da Sej­mo­wi i Sena­to­wi Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w okre­sach dwu­let­nich infor­ma­cje o funk­cjo­no­wa­niu cen­trów inte­gra­cji spo­łecz­nej.

Dzia­łal­ność Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach jest moż­li­wa dzię­ki wie­lu insty­tu­cjom i zakła­dom otwar­te­go ryn­ku pra­cy oraz ludziom dobrej woli. Nie spo­sób wszyst­kich ich wymie­nić. Za każ­dą pomoc i każ­de wspar­cie ser­decz­nie dzię­ku­je­my. Dzię­ki życz­li­wo­ści i pomo­cy nasze ambit­ne zada­nia, któ­rych celem jest usu­wa­nie naszym uczest­ni­kom barier, unie­moż­li­wia­ją­cych peł­ne uczest­ni­cze­nie w życiu zawo­do­wym, spo­łecz­nym i kul­tu­ral­nym, mają szan­sę reali­zo­wać się i roz­wi­jać.

Opra­co­wa­ła: Danu­ta Skwier­czyń­ska
koor­dy­na­tor akty­wi­za­cji zawo­do­wej.