Sek­cja Ślu­sar­sko – Spa­wal­ni­cza

004
003
002
001

Sek­cja zawo­do­wa ślu­sar­sko-spa­wal­ni­cza wyko­nu­je:

  • usłu­gi spa­wal­ni­cze
  • ogro­dze­nia
  • bra­my, furt­ki
  • przę­sła ogro­dze­nio­we
  • sto­ja­ki na rowe­ry
  • pra­ce pod­wy­ko­naw­cze dla Zakła­du Mosto­stal Sie­dl­ce, Spół­ki z ogra­ni­czo­ną odpo­wie­dzial­no­ścią Sp. k. (scho­dy, pale­ty na kra­ty, kosze na śmie­ci i złom).