Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej jest najstarszym i największym podmiotem ekonomii społecznej w województwie mazowieckim. Został utworzony przez dwie organizacje: Caritas Diecezji Siedleckiej oraz NSZZ Solidarność Oddział w Siedlcach. Status CIS otrzymało 23 sierpnia 2005 roku z rąk Wojewody Mazowieckiego, a pierwsi Uczestnicy rozpoczęli realizację programu od 2 stycznia 2006 roku. Od ponad 18 lat z niezmiennym zaangażowaniem realizujemy Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego, mając na uwadze dobro naszych Uczestników i ich rozwój. Blisko 1300 osób odnalazło już u nas drogę do usamodzielnienia się, wyjścia z systemu pomocy społecznej i powrotu na rynek pracy.

Nasza Misja i Wartości

Naszym głównym celem jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową. Dążymy do tego, aby każdy Uczestnik naszych programów odnalazł swoje miejsce na rynku pracy i w społeczeństwie, stając się pełnoprawnym i aktywnym jego członkiem.

Wartości:

 • Empatia: Rozumiemy potrzeby naszych Uczestników i staramy się stworzyć dla nich otoczenie pełne wsparcia i zrozumienia.
 • Profesjonalizm: Nasze działania opieramy na wiedzy, doświadczeniu i ciągłym doskonaleniu umiejętności naszego zespołu.
 • Solidarność: Wierzymy w siłę wspólnoty i wzajemnego wsparcia, które są fundamentem społeczeństwa opartego na wzajemnym szacunku i pomocy.
 • Innowacyjność: Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i metody pracy, które mogą jeszcze skuteczniej wspierać naszych Uczestników w ich drodze do niezależności życiowej i zawodowej.

Nasza działalność jest codziennym świadectwem tych wartości, a sukcesy naszych Uczestników są najlepszym dowodem na skuteczność naszej misji. Z naszą pomocą mogą wrócić na rynek pracy z uaktualnionymi lub zupełnie nowymi (przekwalifikowanie) kwalifikacjami zawodowymi, odpowiadającymi zapotrzebowaniu na siedleckim rynku pracy. Mają też okazję zmienić swoje dotychczasowe postawy i sposoby funkcjonowania na zgodne z normami oraz wartościami społecznymi.

Sekcje Zawodowe

Dostosowując się do indywidualnych potrzeb i umiejętności naszych Uczestników, oferujemy wsparcie w siedmiu specjalistycznych sekcjach:

 • Ślusarsko-stolarska
 • Remontowo-porządkowa
 • Krawiecko-szwalnicza
 • Florystyczno-ogrodnicza
 • Gastronomiczna
 • Opiekuna osoby starszej
 • Administracyjno-biurowa

W ramach tych sekcji prowadzimy działalność wytwórczą, handlową i usługową, oferując produkcję i sprzedaż rękodzieła oraz świadczenie usług najwyższej jakości.

Współpraca i Współdziałanie

CIS Siedlce to nie tylko miejsce reintegracji, ale także centrum współpracy i kooperacji z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu. Nasze działania są odpowiedzią na lokalne potrzeby, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i efektywności realizowanych projektów.

Partnerzy działań CIS Siedlce to jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele biznesu. Kooperacja odbywa się̨ na wielu płaszczyznach np. poprzez kierowanie osób w trudnej sytuacji życiowej do Centrum, zlecanie zamówień (np. cateringi, dekoracje, materiały promocyjne) czy wspólnym organizowaniu konferencji, szkoleń w zakresu aktywnej polityki społecznej i solidarnej – w tym promocji zatrudnienia socjalnego.

Projekt Partnerski

Od dnia 1 września 2019 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach bierze udział w projekcie „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Partnerem społecznym jest Caritas Diecezji Siedleckiej, którego jednym z zadań jest prowadzenie działalności o charakterze usługowo-handlowym. Centrum Integracji Społecznej realizuje zadanie partnera społecznego i prowadzi punkt gastronomiczny w IV LO im. H. St. Żółkiewskiego.

 

Od dnia 1 czerwca 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje zadanie publiczne pod nazwą ” Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach”. Jest to zadanie realizowane w ramach programu ” Od wykluczenia do aktywizacji” Priorytet I Zadanie 1, dofinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada rozszerzenie oferty reintegracyjnej Centrum, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby uczestników oraz lokalnego rynku pracy. Jest to diagnoza potrzeb każdego uczestnika, wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego, trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie zawodowe. Celem projektu jest tez nawiązanie partnerskiej współpracy z gminami powiatu siedleckiego, które skierowały do udziału w projekcie 12 osób – z gmin:

 • Zbuczyn
 • Siedlce
 • Skórzec
 • Domanice

Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach” jest niepowtarzalną szansą na metamorfozę dotychczasowej oferty reintegracyjnej CIS.

 

Od dnia 01.04.2021r. Centrum integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt partnerski „CIS-OWIANKI I CIS-OWNICY TO FACHOWI PRACOWNICY” od wykluczenia do aktywizacji program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022, dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Partnerem projektu są podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorcy społeczni tj. Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec oraz Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.

Projekt trwa 6 miesięcy, wsparciem objęliśmy 12 osób, mieszkańców powiatu Siedleckiego ziemskiego oraz grodzkiego. Grupa docelowa stanowią osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym lub powodujące ubóstwo.

Od dnia 01.03.2022r. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt ” Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”

„Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzenie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” jako zadanie publiczne – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo. Edycja 2022. Zadanie realizowane w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Współoferentem projektu jest Fundacja Leny Grochowskiej w Siedlach, a partnerem Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.
Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach stara się stwarzać takie warunki jakie panują na otwartym
rynku pracy ale również odpowiadać na potrzeby lokalnego społeczeństwa, instytucji, organizacji czy
biznesu. Paradoksalnie idąc z duchem czasu oraz nowymi trendami (rękodzieło, natura, zero waste itd.) podjęto decyzję o powrocie do tradycji ludowej i stworzeniu Warsztatu Rękodzieła Ludowego, który będzie stanowił rozszerzenie oferty reintegracyjnej CIS (umożliwienie nabycia nowych kompetencji i doświadczenia dla uczestników CISu) jak również rozszerzenie oferty handlowo-usługowej Centrum (organizacja warsztatów wejdzie w stałą ofertę CIS Siedlce jako instytucji szkoleniowej, a pozyskane w ten sposób środki finansowe pozwolą pokryć rosnące koszty funkcjonowania CIS). Projekt zakłada rozszerzenie oferty zajęć zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej poprzez:
– wprowadzenie nowych standardów prowadzonych zajęć reintegracji w nawiązaniu do tradycji ludowych;
– wprowadzenie nowych dziedzin działalności CIS (warsztatów) poprzez łączenie nowoczesności z
tradycją;
– rozszerzenie oferty reintegracyjnej Centrum, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby
uczestników oraz lokalnego rynku pracy – utworzenie Warsztatu Rękodzieła Ludowego – moda i trend na rękodzieło, zero weste, motywy ludowe;
– rekrutację nowych uczestników Centrum, którzy poprzez zatrudnienie socjalne mają powrócić do życia zawodowego, społecznego, rodzinnego;
– synergię działań z lokalnymi przedsiębiorstwami społecznymi (Fundacją Leny Grochowskiej –
współoferent oraz Siedlecka Spółdzielnią Socjalną – partner społeczny) celem współpracy
międzypokoleniowej na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych jak również uczestników i absolwentów CISu;
– współpracę z gminami powiatu siedleckiego ziemskiego.
W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia wikliniarskie, hafciarskie, tkackie, zielarskie, szydełkowanie, filcowanie, decoupage, itp. w oparciu o lokalne tradycje ludowe. Do prowadzonych zajęć przewidziano zakup niezbędnych materiałów i artykułów oraz krosna tkackiego.
W ramach projektu zostało objętych wsparciem ponad 60 osób, natomiast zrekrutowano 15 nowych uczestników, z czego 5 to obywatele Ukrainy.
Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025  „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023” Priorytet I Aktywizacja zawodowa Zadanie 1  Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.
W ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:
1. Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w podmiocie zatrudnienia socjalnego tj. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
2. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (doradztwo grupowe, indywidualne, staże zawodowe).
3. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami (pośrednictwo pracy przez doradców zawodowych, organizacja targów pracy dla cudzoziemcówa. połączonych z konferencją) .
Głównym celem Projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się na terenie powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego. Kluczowa tutaj jest integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności, ale wymagających kompleksowego, systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia.
Projekt jest dofinansowany ze środków państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 685 500,00 zł.
Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach prowadzone przez Caritas Diecezji Siedleckiej od 1 marca 2024r. realizuje projekt:
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO FACHOWI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023-2025. Edycja 2024” dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Ekonomii Społecznej.
Priorytet II Ścieżki reintegracji Zadanie 1. Wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowaniu oferty reintegracyjnej do potrzeb pracodawców oraz Zadanie 2. Tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników CIS i KIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Projekt zakłada zwiększenie skali usamodzielnienia ekonomicznego absolwentów CIS.
W ramach realizacji Programu zostaną zastosowane m. in:
– diagnoza potrzeb każdego uczestnika
– wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
– wsparcie wykwalifikowanej kadry
– trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji – wsparcie zawodowe.

 

Partnerzy

Partnerzy instytucjonalni:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki – Wojewoda Mazowiecki
 • Urząd Miasta Siedlce – Prezydent Miasta Siedlce, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniewie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbuczynie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mordach
 • Gminny Ośrodek Kultury w Chodowie
 • Wojewódzki Urząd Pracy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach
 • Urząd Skarbowy w Siedlcach
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach – kuratorzy sądowi
 • Prokuratura Okręgowa w Siedlcach
 • Komenda Miejska Policji w Siedlcach
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Partnerzy instytucjonalni – z obszaru edukacji i kultury:

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Siedlcach
 • Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych im. Prof. Zbigniewa Religi Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
 • Biblioteka Publiczna w Siedlcach
 • Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
 • Archiwum Państwowe
 • Akademia Jazdy OSK Siedlce Robert Jóźwik
 • Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • 18 Dywizja Zmechanizowana

Nieodłącznym partnerem CIS-u jako podmiotu ekonomii społecznej jest:

– Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Siedlcach

– Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas

– Fundacja Leny Grochowskiej

Organizacje pozarządowe:

 • Caritas Diecezji Siedleckiej
 • Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku
 • Fundacja Leny Grochowskiej Zakład Rękodzieła Artystycznego
 • Fundacja Emmaus and Dalarna
 • Stowarzyszenie Szansa w Siedlcach

Przedsiębiorcy/ biznes w tym przedsiębiorstwa społeczne:

 • Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas
 • Mostostal Siedlce
 • Galeria Siedlce
 • Siedlecka Manufaktura Kawy
 • Kokostex
 • Zakład Krawiecki „Delfin”
 • PPH Iwonex Iwona Księżopolska
Nasza Kadra

Agata Ługowska – kierownik Centrum Integracji Społecznej

Karol Sugiera – zastępca kierownika Centrum Integracji Społecznej, instruktor zawodu sekcji remontowo-porządkowej

Teresa Chmielak – główna księgowa

Angelika Dyć – księgowa

Magdalena Karpowicz – księgowa, instruktor zawodu

Marcin Szumowski – instruktor sekcji administracyjno-biurowej, pedagog

Krzysztof Hertman – instruktor sekcji ślusarsko-stolarskiej

Marzena Borowska – instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Joanna Garbaczewska-Ejnfocht– instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Anna Kuć – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Anna Kamecka – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Alicja Zarzycka – instruktor sekcji gastronomicznej

Olha Melnyk – instruktor sekcji gastronomicznej

Diana Kosyl Gil – sprzedawca, kucharz

Agnieszka Drzewowska – specjalista ds. promocji i marketingu

Olga Kozak – menadżer sekcji gastronomicznej, pracownik administracyjno-biurowy

Iga Bielecka – aspirant pracy socjalnej

Jubileusz
10 lat CIS

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją 10 lat działania Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach