Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej jest jednostką realizującą reintegrację zawodową przez praktyczną naukę zawodu i reintegrację społeczną. Wspieramy ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. osoby bezrobotne czy niepełnosprawne).

Z naszą pomocą mogą wrócić na rynek pracy z uaktualnionymi lub zupełnie nowymi (przekwalifikowanie) kwalifikacjami zawodowymi, odpowiadającymi zapotrzebowaniu na siedleckim rynku pracy. Mają też okazję zmienić swoje dotychczasowe postawy i sposoby funkcjonowania na zgodne z normami oraz wartościami społecznymi.

 

https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/videos/1074275673532632

 

 

 

W Centrum Integracji Społecznej odbywają się Warsztaty Rękodzielnicze, podczas których uczestnicy poznają tajniki:
– budowy tradycyjnego krosna, zakładania osnowy i tkania
– wyrobu świec
– makramy
– wikliny
– szydełkowania
Wszystko wg. dawnych metod.
Projekt Partnerski
 • Od dnia 1 września 2019 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach bierze udział w projekcie „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach”  w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Partnerem społecznym jest Caritas Diecezji Siedleckiej, którego jednym z zadań jest prowadzenie działalności o charakterze usługowo-handlowym. Centrum Integracji Społecznej realizuje zadanie partnera społecznego i prowadzi punkt gastronomiczny w IV LO im. H. St. Żółkiewskiego.

 

 • Od dnia 1 czerwca 2020 roku Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje zadanie publiczne pod nazwą ” Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach”. Jest to zadanie realizowane w ramach programu ” Od wykluczenia do aktywizacji” Priorytet I Zadanie 1, dofinansowane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt zakłada rozszerzenie oferty reintegracyjnej Centrum, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby uczestników oraz lokalnego rynku pracy. Jest to diagnoza potrzeb każdego uczestnika, wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego, trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie zawodowe. Celem projektu jest tez nawiązanie partnerskiej współpracy z gminami powiatu siedleckiego, które skierowały do udziału w projekcie 12 osób – z gmin:
  • Zbuczyn
  • Siedlce
  • Skórzec
  • Domanice

  ” Kompleksowa odnowa społeczno-zawodowa z Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach” jest niepowtarzalną szansą na metamorfozę dotychczasowej oferty reintegracyjnej CIS.

 • Od dnia 01.04.2021r. Centrum integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt partnerski „CIS-OWIANKI I CIS-OWNICY TO FACHOWI PRACOWNICY” od wykluczenia do aktywizacji program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022, dofinansowany ze środków budżetu Państwa. Partnerem projektu są podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorcy społeczni tj. Fundacja Leny Grochowskiej z Siedlec oraz Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.
  Projekt trwa 6 miesięcy, wsparciem objęliśmy 12 osób, mieszkańców powiatu Siedleckiego ziemskiego oraz grodzkiego. Grupa docelowa stanowią osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym lub powodujące ubóstwo.
 • Od dnia 01.03.2022r. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach realizuje projekt ” Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”
  „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzenie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” jako zadanie publiczne – działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji”. Program Pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo. Edycja 2022. Zadanie realizowane w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Współoferentem projektu jest Fundacja Leny Grochowskiej w Siedlach, a partnerem Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.
  Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach stara się stwarzać takie warunki jakie panują na otwartym
  rynku pracy ale również odpowiadać na potrzeby lokalnego społeczeństwa, instytucji, organizacji czy
  biznesu. Paradoksalnie idąc z duchem czasu oraz nowymi trendami (rękodzieło, natura, zero waste itd.) podjęto decyzję o powrocie do tradycji ludowej i stworzeniu Warsztatu Rękodzieła Ludowego, który będzie stanowił rozszerzenie oferty reintegracyjnej CIS (umożliwienie nabycia nowych kompetencji i doświadczenia dla uczestników CISu) jak również rozszerzenie oferty handlowo-usługowej Centrum (organizacja warsztatów wejdzie w stałą ofertę CIS Siedlce jako instytucji szkoleniowej, a pozyskane w ten sposób środki finansowe pozwolą pokryć rosnące koszty funkcjonowania CIS). Projekt zakłada rozszerzenie oferty zajęć zarówno w ramach reintegracji zawodowej jak i społecznej poprzez:
  – wprowadzenie nowych standardów prowadzonych zajęć reintegracji w nawiązaniu do tradycji ludowych;
  – wprowadzenie nowych dziedzin działalności CIS (warsztatów) poprzez łączenie nowoczesności z
  tradycją;
  – rozszerzenie oferty reintegracyjnej Centrum, która ma jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby
  uczestników oraz lokalnego rynku pracy – utworzenie Warsztatu Rękodzieła Ludowego – moda i trend na rękodzieło, zero weste, motywy ludowe;
  – rekrutację nowych uczestników Centrum, którzy poprzez zatrudnienie socjalne mają powrócić do życia zawodowego, społecznego, rodzinnego;
  – synergię działań z lokalnymi przedsiębiorstwami społecznymi (Fundacją Leny Grochowskiej –
  współoferent oraz Siedlecka Spółdzielnią Socjalną – partner społeczny) celem współpracy
  międzypokoleniowej na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych jak również uczestników i absolwentów CISu;
  – współpracę z gminami powiatu siedleckiego ziemskiego.
  W ramach projektu zaplanowano m.in. zajęcia wikliniarskie, hafciarskie, tkackie, zielarskie, szydełkowanie, filcowanie, decoupage, itp. w oparciu o lokalne tradycje ludowe. Do prowadzonych zajęć przewidziano zakup niezbędnych materiałów i artykułów oraz krosna tkackiego.
  W ramach projektu zostało objętych wsparciem ponad 60 osób, natomiast zrekrutowano 15 nowych uczestników, z czego 5 to obywatele Ukrainy.

 

 • Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025  „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023” Priorytet I Aktywizacja zawodowa Zadanie 1  Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.
  W ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:
  1. Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w podmiocie zatrudnienia socjalnego tj. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
  2. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (doradztwo grupowe, indywidualne, staże zawodowe).
  3. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami (pośrednictwo pracy przez doradców zawodowych, organizacja targów pracy dla cudzoziemcówa. połączonych z konferencją) .
  Głównym celem Projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się na terenie powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego. Kluczowa tutaj jest integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności, ale wymagających kompleksowego, systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia.
  Projekt jest dofinansowany ze środków państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 685 500,00 zł.

 

 

 

 

Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedleckim Centrum Integracji Społecznej od 1 marca 2023r. realizuje projekt:
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Priorytet II Ścieżki reintegracji Zadanie 1 wspieranie podmiotów zatrudnienia socjalnego w dostosowaniu ofert reintegracyjnej do potrzeb pracodawców oraz Zadanie 2 tworzenie ścieżek reintegracji ułatwiających płynne przejście uczestników CIS do zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej oraz umożliwienie im kontynuowania reintegracji po podjęciu zatrudnienia. Projekt zakłada zwiększenie skali usamodzielnienia ekonomicznego absolwentów CIS.
W ramach realizacji Programu zostaną zastosowane m. in:
– diagnoza potrzeb każdego uczestnika
– wsparcie finansowe w postaci świadczenia integracyjnego
– wsparcie: wykwalifikowanej kadry – trening umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji – wsparcie zawodowe.
Nasza Kadra

Agata Ługowska – kierownik Centrum Integracji Społecznej

Teresa Chmielak – główna księgowa

Angelika Dyć – księgowa

Edyta Czyżewska – specjalista ds. wynagrodzeń, menadżer

Magdalena Misiak – pracownik socjalny

Urszula Kosińska – pedagog, pracownik administracyjny, instruktor sekcji administracyjno-biurowej

Marzena Borowska – instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Joanna Garbaczewska-Ejnfocht– instruktor sekcji florystyczno-ogrodniczej

Anna Kuć – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Anna Kamecka – instruktor sekcji krawiecko-szwalniczej

Alicja Zarzycka – instruktor sekcji gastronomicznej

Diana Kosyl Gil – sprzedawca, kucharz

Andrzej Leszczyński – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej

Andrzej Wojnowski – instruktor sekcji ślusarsko-spawalniczej, kierowca

Magdalena Karpowicz – pracownik administracyjno biurowy

Olha Melnyk – pomoc kuchenna

Jubileusz
10 lat CIS

 

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją 10 lat działania Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach