Sek­cja Remon­to­wo – Porząd­ko­wa

004
003
002
001

Sek­cja remon­to­wo-porząd­ko­wa z przy­ucze­niem do zawo­du: robot­ni­ka remon­to­wo-porząd­ko­we­go, gospo­dar­cze­go.

Sek­cja wyko­nu­je:

  • usłu­gi remon­to­wo porząd­ko­we wewnątrz i na zewnątrz budyn­ków
  • pra­ce roz­biór­ko­we (małych obiek­tów)
  • remon­ty pomiesz­czeń i ele­wa­cji
  • szpa­chlo­wa­nie, malo­wa­nie
  • napra­wę nawierzch­ni (kost­ka, pły­ty chod­ni­ko­we)
  • ukła­da­nie pane­li pod­ło­go­wych
  • sta­wia­nie ścia­nek gips-kar­to­no­wych
  • inne usłu­gi remon­to­we