Sek­cja Opie­kun Osób Star­szych

002
001

Ofe­ru­je­my w peł­ni pro­fe­sjo­nal­ną opie­kę pie­lę­gna­cyj­ną i opie­kuń­czą nad oso­ba­mi star­szy­mi, cho­ry­mi lub nie­peł­no­spraw­ny­mi z tere­nu mia­sta Sie­dl­ce.

Nasza pomoc­na dłoń cze­ka na potrze­bu­ją­cych.

Zakres usług:

  • zabie­gi higie­nicz­no-pie­lę­gna­cyj­ne
  • pomoc w codzien­nych czyn­no­ściach
  • pomoc w kon­tak­tach z oto­cze­niem
  • pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu sprzę­tu medycz­ne­go