Sek­cja Gastro­no­micz­na

002
001
003

Pro­wa­dzi bez­płat­ną jadło­daj­nię dla osób ubo­gich i usłu­gi dla innych bene­fi­cjen­tów Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej; uczest­ni­cy sek­cji dele­go­wa­ni są na prak­ty­ki zawo­do­we w Zakła­dzie Aktyw­no­ści Zawo­do­wej oraz innych firm gastro­no­micz­nych otwar­te­go ryn­ku pra­cy.