Sek­cja Flo­ry­stycz­no – Ogrod­ni­cza

012
011
010
009
008
007
006
005
004
003
002
001

Ofer­tę usług flo­ry­stycz­nych kie­ru­je­my do firm, insty­tu­cji oraz klien­tów indy­wi­du­al­nych.

Reali­zu­je­my zle­ce­nia na deko­ra­cje kwia­to­we na wyso­kim pozio­mie. W naszej ofer­cie znaj­dą Pań­stwo nie­po­wta­rzal­ne bukie­ty i ory­gi­nal­ne kom­po­zy­cje kwia­to­we.

Zre­ali­zu­je­my dla Pań­stwa każ­de zamó­wie­nie przy­go­to­wu­jąc kwia­to­wą kom­po­zy­cję, by świat wypeł­nił się kolo­ra­mi i zapa­cha­mi naj­pięk­niej­szych kwia­tów spe­cjal­nie dobra­nych do Pań­stwa indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Zakres usług:

Flo­ryst­ka ślub­na:

 • bukie­ty ślub­ne
 • buto­nier­ki
 • bukie­ty dla rodzi­ców
 • bukiet dla druh­ny
 • deko­ra­cja samo­cho­du
 • deko­ra­cja sto­łu
 • deko­ra­cja sali
 • deko­ra­cja kościo­ła

Flo­ry­sty­ka oko­licz­no­ścio­wa:

Flo­ry­sty­ka na Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia:

 • stro­iki
 • stro­iki deko­ra­cyj­ne
 • deko­ra­cja drze­wek cho­in­ko­wych
 • pako­wa­nie pre­zen­tów

Flo­ry­sty­ka Wiel­ka­noc­na:

 • stro­iki deko­ra­cyj­ne
 • kar­ty ręcz­nie wyko­na­ne

Flo­ry­sty­ka fune­ral­na: wień­ce, wią­zan­ki, stro­iki nagrob­ne.