Obecnie realizauje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 33 uchodźców z Ukrainy oraz 10 os. odbywa staż zawodowy.

Dzięki projektowi „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” obecnie realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego 33 uchodźców z Ukrainy oraz 10 os. odbywa staż zawodowy.
W ramach realizacji zadania przewiano następujące działania:
1. Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w podmiocie zatrudnienia socjalnego tj. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
2. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (doradztwo grupowe, indywidualne, staże zawodowe).
3. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami (pośrednictwo pracy przez doradców zawodowych, organizacja targów pracy dla cudzoziemców połączonych z konferencją) .
Osoby realizujące IPZS kształtują umiejętności:
– pozwalające na pełnienie ról społecznych,
– planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem,
– racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi,
– zdobycia umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.
„Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.