Media O Nas

Infor­ma­cje dla mediów

Za kon­tak­ty z media­mi bez­po­śred­nio odpo­wia­da Kie­row­nik Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach lub wyzna­czo­na przez nie­go oso­ba.

Mate­ria­ły (w tym foto­gra­fie) opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne z poda­niem źró­dła (w tym zwłasz­cza z poda­niem nazwy Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach).

Udo­stęp­nia­nie mate­ria­łów posia­da­nych i wytwa­rza­nych przez CIS (innych, niż opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie inter­ne­to­wej) odby­wa się na ogól­nych zasa­dach, z zastrze­że­niem ustaw szcze­gól­nych, w tym zwłasz­cza usta­wy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).

Media o CIS

Przed­sta­wia­my arty­ku­ły, audy­cje, publi­ka­cje medial­ne na temat Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.


http://​www​.pod​la​sie​24​.pl/​m​i​a​s​t​o​-​s​i​e​d​l​c​e​/​k​o​s​c​i​o​l​/​r​e​k​o​d​z​i​e​l​o​-​z​-​c​e​n​t​r​u​m​-​i​n​t​e​g​r​a​c​j​i​-​s​p​o​l​e​c​z​n​e​j​-​1​a​235​.​h​tml

http://​pod​la​sie​24​.pl/​w​i​a​d​o​m​o​s​c​i​/​s​i​e​d​l​c​e​/​s​i​e​d​l​c​e​-​c​i​s​-​r​e​c​e​p​t​a​-​n​a​-​b​e​z​r​o​b​o​c​i​e​-​i​-​w​y​k​l​u​c​z​e​n​i​e​-​s​p​o​l​e​c​z​n​e​-​868​c​.​h​tml

http://​tygo​dnik​sie​dlec​ki​.com/​t​29129​-​p​r​z​e​d​w​i​e​l​k​a​n​o​c​n​e​.​k​i​e​r​m​a​s​z​e​.​r​e​k​o​d​z​i​e​l​a​.​a​r​t​y​s​t​y​c​z​n​e​g​o​.​htm

http://​www​.sie​dl​ce​.cari​tas​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​a​k​t​u​a​l​n​o​s​c​i​/​i​t​e​m​s​/​a​n​d​r​z​e​j​-​h​o​j​n​a​-​n​a​g​r​o​d​z​o​n​y​-​p​r​z​e​z​-​c​a​r​i​t​a​s​-​p​o​l​s​k​a​.​h​tml

http://​www​.pozy​tek​.gov​.pl/​f​i​l​e​s​/​p​o​z​y​t​e​k​/​P​R​O​E​S​3​/​e​s​3​_​b​r​o​s​z​u​r​a​_​2​.​i​n​d​d​.​pdf