Kurs spa­wa­nia MAG

KURS SPA­WA­NIA BLACHRUR SPO­INA­MI PACHWI­NO­WY­MI I METO­DĄ MAG 135

Spa­wa­nie meto­dą MAG (Metal Acti­ve Gas) jest pro­ce­sem spa­wa­nia łuko­we­go elek­tro­dą topli­wą w osło­nie aktyw­nych che­micz­nie gazów lub w osło­nie mie­sza­nek gazo­wych. Elek­tro­dą topli­wą w obu wypad­kach jest drut peł­ny może być pomie­dzio­wa­na lub pokry­ta cien­ką war­stwą tlen­ku, chro­nią­cych go przed koro­zją i polep­sza­ją­cą sta­bil­ność łuku pod­czas spa­wa­nia.
Łuk elek­trycz­ny, jarzą­cy się mię­dzy elek­tro­dą topli­wą a ele­men­ta­mi spa­wa­ny­mi, two­rzy jezior­ko cie­kłe­go meta­lu i topi koń­ców­ką dru­tu elek­tro­do­we­go, któ­ra wysu­wa się z uchwy­tu spa­wal­ni­cze­go.
W pro­ce­sach spa­wa­nia meto­dą MAG jako gazy osło­no­we sto­so­wa­ne są dwu­tle­nek węgla (CO2) i mie­szan­ki gazo­we (CO2 + Ar, CO2 + Ar + O2 oraz inne).
Meto­da MAG ma zasto­so­wa­nie do spa­wa­nia sta­li nie­sto­po­wych, nisko­sto­po­wych i wyso­ko­sto­po­wych.
Meto­dą MAG moż­na spa­wać pół­au­to­ma­tycz­nie i auto­ma­tycz­nie, rów­nież spa­wa­nie zro­bo­ty­zo­wa­ne.

ZAPRA­SZA­MY !!!

Kurs trwa do 2 mie­się­cy.
Zaję­cia odby­wa­ją się od ponie­dział­ku do piąt­ku
w godzi­nach 14:0020:00, sobo­ty 9:0014:00.

Ilość godzin szko­le­nio­wych (dydak­tycz­nych) ogó­łem 150, w tym:

 • zaję­cia teo­re­tycz­ne – 25
 • zaję­cia prak­tycz­ne – 120
 • egza­min – 5

CENA KUR­SU 1800,00

Moż­li­wość nego­cja­cji cen przy gru­pie mini­mum 6 oso­bo­wej

Wyma­ga­nia wstęp­ne dla uczest­ni­ków szko­le­nia:

 • wykształ­ce­nie min. pod­sta­wo­we
 • brak prze­ciw­wska­zań lekar­skich do uczest­nic­twa w kur­sie (aktu­al­ne bada­nia z medy­cy­ny pra­cy na sta­no­wi­sku ślu­sarz-spa­wacz lub spa­wacz)


Naby­te kwa­li­fi­ka­cje, rodzaj upraw­nień, typ doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go ukoń­cze­nie szko­le­nia:

 • Ksią­żecz­ka spa­wal­ni­cza
 • Cer­ty­fi­kat euro­pej­ski
 • Zaświad­cze­nie o ukoń­cze­niu kur­su

Szko­le­nie teo­re­tycz­ne:

 • zagad­nie­nia BHP przy spa­wa­niu meta­li
 • sys­tem szko­le­nia i kwa­li­fi­ka­cji spa­wa­czy
 • prze­gląd metod cię­cia i spa­wa­nia
 • tech­no­lo­gicz­ne pod­sta­wy spa­wa­nia meta­li
 • urzą­dze­nia do spa­wa­nia MAG
 • mate­ria­ły pod­sta­wo­we i dodat­ko­we do spa­wa­nia MAG
 • doku­men­ta­cja tech­nicz­na
 • tech­ni­ka spa­wa­nia meto­dą MAG
 • kla­sy­fi­ka­cja przy­czy­ny powsta­wa­nia i meto­dy zapo­bie­ga­nia nie­zgod­no­ściom spa­wal­ni­czym
 • gazy tech­nicz­ne
 • sprzęt pomoc­ni­czy do spa­wa­nia meta­li

Szko­le­nie prak­tycz­ne:

 • instruk­taż wstęp­ny
 • cię­cie tle­no­we i pla­zmo­we
 • napa­wa­nie blach
 • spa­wa­nie złącz teo­wych naroż­nych, pozy­cja PA, PF, PCPB
 • spa­wa­nie złącz teo­wych, pozy­cja PG, PB, PG, PFPD
 • złą­cza ruro­we, pozy­cja PF, PBPD

EGZA­MIN !!!

Wykaz lite­ra­tu­ry:

Jerzy Mizer­ski – Spa­wa­nie w osło­nie gazów meto­da­mi MAGMIG. Pod­ręcz­nik dla spa­wa­czy i per­so­ne­lu nad­zo­ru spa­wal­ni­cze­go. Wydaw­nic­two REA, War­sza­wa 2005 (zapew­nia orga­ni­za­tor szko­le­nia)

Wypły­wa­ją­cy z dyszy uchwy­tu spa­wal­ni­cze­go stru­mień gazu osło­no­we­go

Sche­mat spa­wa­nia meto­da­mi MAGMIG

Widok w prze­kro­ju dru­tów elek­tro­do­wych

Kurs spa­wa­nia – Kar­ta zgło­sze­nia