Kadra

Kadra zarzą­dza­ją­ca:

 • Kie­row­nik Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej: Aga­ta Ługow­ska
 • Zastęp­ca Kie­row­ni­ka: Andrzej Lesz­czyń­ski
 • Głów­na Księ­go­wa: Tere­sa Chmie­lak
 • Spe­cja­li­sta d.s. wyna­gro­dzeń: Kata­rzy­na Woj­now­ska

Kadra mery­to­rycz­na:

 1. Koor­dy­na­tor akty­wi­za­cji zawo­do­wej: Danu­ta Skwier­czyń­ska
 2. Pra­cow­nik socjal­ny: Mag­da­le­na Misiak
 3. Instruk­tor zawo­du sek­cji opie­kun osób star­szych: Anna Kosty­ra
 4. Instruk­tor zawo­du sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej: Marze­na Borow­ska
 5. Instruk­tor zawo­du sek­cji gastro­no­micz­nej: Ali­cja Zarzyc­ka
 6. Instruk­tor zawo­du sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czej: Anna Kuć 
 7. Instruk­tor zawo­du sek­cji spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej: Andrzej Lesz­czyń­ski
 8. Instruk­tor zawo­du sek­cji spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej: Wale­rian Toma­szew­ski
 9. Instruk­tor zawo­du sek­cji spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej: Andrzej Woj­now­ski
 10. Instruk­tor zawo­du sek­cji remon­to­wo-porząd­ko­wej: Miro­sław Szy­szło