Jak Zostać Uczest­ni­kiem

(dla poten­cjal­nych uczest­ni­ków CIS)

Ideą Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, jest pomoc oso­bom (ogól­nie rzecz ujmu­jąc) dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nym. Wyko­rzy­stu­jąc narzę­dzia eko­no­mii spo­łecz­nej, jakie daje usta­wa o zatrud­nie­niu socjal­nym, Cen­trum wspie­ra swo­ich uczest­ni­ków w pro­ce­sie odzy­ski­wa­nia zdol­no­ści do peł­ne­go uczest­nic­twa w życiu zawo­do­wym i spo­łecz­nym, odzy­ski­wa­nia wia­ry w sie­bie oraz pozna­nia swe­go poten­cja­łu – wyko­rzy­sta­nia wszyst­kich swo­ich moż­li­wo­ści w celu sku­tecz­ne­go powro­tu do pra­cy. Cen­trum reali­zu­je pro­gram rein­te­gra­cji spo­łecz­nej i zawo­do­wej w sze­ściu sek­cjach zawo­do­wych, z przy­ucze­niem do świad­cze­nia pra­cy na sta­no­wi­sku:

 • ślu­sarz spa­wacz (upraw­nie­nia + zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia IPZS),
 • kra­wiec szwacz (zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia IPZS),
 • opie­kun osób star­szych (zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia IPZS),
 • pomoc kuchen­na (zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia IPZS),
 • flo­ry­sta ogrod­nik (zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia IPZS),
 • robot­nik remontowo-porządkowy/gospodarczy(zaświadczenie ukoń­cze­nia IPZS),
 • sprze­daw­ca – kasjer (zli­kwi­do­wa­na w dniu 01.09.2016 roku),
 • koszy­karz ple­cion­karz (zawie­szo­na z dniem 01.09.2016 roku, do odwo­ła­nia).


Rekru­ta­cja uczest­ni­ków do poszcze­gól­nych sek­cji zawo­do­wych odby­wa się w spo­sób cią­gły. O ter­mi­nach przy­ję­cia do poszcze­gól­nych sek­cji zawo­do­wych cen­trum powia­da­mia w zakład­ce REKRU­TA­CJA.

Dla­cze­go war­to sko­rzy­stać z ofer­ty Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach?

Uczest­ni­ko­wi Cen­trum zapew­nia­my:

 • nie­od­płat­nie jeden posi­łek dzien­nie,
 • środ­ki ochro­ny indy­wi­du­al­nej po mie­sią­cu prób­nym,
 • ubez­pie­cze­nie z tytu­łu NNW,
 • ubez­pie­cze­nie eme­ry­tal­no-ren­to­we,
 • świad­cze­nie inte­gra­cyj­ne w wyso­ko­ści: 50% zasił­ku dla bez­ro­bot­nych (w pierw­szym mie­sią­cu), 100% zasił­ku dla bez­ro­bot­nych (w kolej­nych mie­sią­cach).


Ponad to,

 • indy­wi­du­al­ne spo­tka­nia z psy­cho­lo­giem,
 • pra­cow­ni­kiem socjal­nym
 • dorad­cą zawo­do­wym
 • gru­po­we porad­nic­two psy­cho­lo­ga,
 • pra­cow­ni­ka socjal­ne­go,
 • spo­tka­nia z inny­mi spe­cja­li­sta­mi.


Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi dzia­łal­no­ści Cen­trum; udzie­la­my infor­ma­cji w biu­rze, przy ul. Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach, pod nume­rem tele­fo­nu 509 588 093 lub pod adre­sem mailo­wym: cissiedlce@​interia.​pl. Wię­cej infor­ma­cji: www​.cis​sie​dl​ce​.pl