Dla Pra­co­daw­ców

(dla pra­co­daw­ców)

Prak­ty­ki zawo­do­we:

Cen­trum może skie­ro­wać uczest­ni­ka rein­te­gra­cji zawo­do­wej z przy­ucze­niem do zawo­du: pomo­cy kuchen­nej, ślu­sa­rza spa­wa­cza, robot­ni­ka remon­to­wo-porząd­ko­we­go /​gospodarczego, flo­ry­sty-ogrod­ni­ka, kraw­ca – szwa­cza, na prak­ty­ki zawo­do­we do pra­co­daw­cy – na mocy zawar­te­go poro­zu­mie­nia.

Zatrud­nie­nie wspie­ra­ne:

Usta­wa z dnia 13.06.2003r. o zatrud­nie­niu socjal­nym
Roz­dział 6

Art. 16.

 1. Po zakoń­cze­niu uczest­nic­twa w zaję­ciach w cen­trum, a w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach tak­że przed jego zakoń­cze­niem, jed­nak nie wcze­śniej niż po 6 mie­sią­cach uczest­nic­twa w nich, na wnio­sek kie­row­ni­ka Cen­trum, pra­cow­ni­ka socjal­ne­go i uczest­ni­ka, a w przy­pad­ku uczest­nic­twa w klu­bie inte­gra­cji spo­łecz­nej – na wnio­sek pra­cow­ni­ka socjal­ne­go:
  1. powia­to­wy urząd pra­cy może skie­ro­wać uczest­ni­ka do pra­cy:
   1. u pra­co­daw­cy,
   2. w cen­trum;
  2. uczest­ni­cy mogą pod­jąć wspól­ną dzia­łal­ność gospo­dar­czą w for­mie spół­dziel­ni socjal­nej na zasa­dach okre­ślo­nych w prze­pi­sach o spół­dziel­niach socjal­nych.
 2. Skie­ro­wa­nie do pra­cy, o któ­rym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, odby­wa się na pod­sta­wie umo­wy zawar­tej mię­dzy sta­ro­stą wła­ści­wym dla sie­dzi­by cen­trum, a pra­co­daw­cą w któ­rej pra­co­daw­ca zobo­wią­zu­je się do zatrud­nie­nia skie­ro­wa­ne­go uczest­ni­ka przez okres nie krót­szy niż 12 mie­się­cy, a sta­ro­sta do refun­do­wa­nia pra­co­daw­cy czę­ści wypła­co­ne­go tej oso­bie wyna­gro­dze­nia przez okres pierw­szych 12 mie­się­cy, w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej:
  1. 100% zasił­ku dla bez­ro­bot­nych wraz ze skład­ką na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne, w pierw­szych 3 mie­sią­cach;
  2. 80% zasił­ku dla bez­ro­bot­nych wraz ze skład­ką na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne, w 3 kolej­nych mie­sią­cach;
  3. 60% zasił­ku dla bez­ro­bot­nych wraz ze skład­ką na ubez­pie­cze­nia spo­łecz­ne, w następ­nych 6 mie­sią­cach.
 3. Prze­pis ust. 2 sto­su­je się odpo­wied­nio w przy­pad­ku skie­ro­wa­nia uczest­ni­ka cen­trum do pra­cy w cen­trum.
 4. Kosz­ty pomo­cy praw­nej, kon­sul­ta­cji i doradz­twa w pod­ję­ciu dzia­łal­no­ści, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Fun­du­szu Pra­cy do wyso­ko­ści 80% udo­ku­men­to­wa­nych kosz­tów pomo­cy praw­nej, kon­sul­ta­cji lub doradz­twa, w wyso­ko­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej jed­nak prze­cięt­ne­go wyna­gro­dze­nia.
 5. Refun­da­cji, o któ­rej mowa w ust. 2, doko­nu­je sta­ro­sta ze środ­ków Fun­du­szu Pra­cy, w okre­sach mie­sięcz­nych, na pod­sta­wie wnio­sku pra­co­daw­cy, w ter­mi­nie 30 dni od dnia jego zło­że­nia.
  1. Wnio­sek, o któ­rym mowa w ust. 5, zawie­ra:
   1. dane pra­co­daw­cy;
   2. dane skie­ro­wa­ne­go uczest­ni­ka;
   3. wyso­kość i skład­ni­ki wyna­gro­dze­nia;
   4. wyso­kość refun­da­cji.
  2. Refun­da­cja, o któ­rej mowa w ust. 2, jest udzie­la­na jako pomoc de mini­mis zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Komi­sji (WE) nr 19982006 z dnia 15 grud­nia 2006 r. w spra­wie sto­so­wa­nia art. 8788 Trak­ta­tu do pomo­cy de mini­mis (Dz. Urz. UE37928.12.2006, str. 5).
  3. Zaświad­cze­nie o udzie­le­niu refun­da­cji, o któ­rej mowa w ust. 2, wyda­je sta­ro­sta na zasa­dach okre­ślo­nych w usta­wie z dnia 30 kwiet­nia 2004 r. o postę­po­wa­niu w spra­wach doty­czą­cych pomo­cy publicz­nej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404).
 6. W przy­pad­ku pod­ję­cia dzia­łal­no­ści, o któ­rej mowa w ust. 1 pkt 2, przy­słu­gu­ją upraw­nie­nia, o któ­rych mowa w prze­pi­sach o pro­mo­cji zatrud­nie­nia i insty­tu­cjach ryn­ku pra­cy.

Opra­co­wa­ła: Danu­ta Skwier­czyń­ska
koor­dy­na­tor akty­wi­za­cji zawo­do­wej.