Sie­dlec­ki Kla­ster Eko­no­mii Spo­łecz­nej

22 mar­ca 2018 r. w sie­dzi­bie Zakła­du Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach odby­ło się spo­tka­nie pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej – zało­ży­cie­li Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej.

Przed­sta­wi­cie­le przed­się­biorstw spo­łecz­nych, któ­rzy wzię­li w nim udział pod­pi­sa­li poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy, zobo­wią­zu­jąc się mię­dzy inny­mi do: nawią­za­nia part­ner­skich rela­cji pomię­dzy człon­ka­mi kla­stra a biz­ne­sem, samo­rzą­dem tery­to­rial­nym, jed­nost­ka­mi badaw­czy­mi i nauko­wy­mi, media­mi oraz inny­mi insty­tu­cja­mi, pod­mio­ta­mi lub oso­ba­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju eko­no­mii spo­łecz­nej, pro­fe­sjo­na­li­za­cji i pod­no­sze­nia jako­ści dzia­ła­nia, wspie­ra­nia nowych, inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług oraz do roz­sze­rze­nia ska­li dzia­łal­no­ści człon­ków Sie­dlec­kie­go Kla­stra ES.

Sygna­ta­riu­sze Poro­zu­mie­nia o utwo­rze­niu Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej:

  1. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach
  2. Spół­dziel­nia Socjal­na Relak­sow­nia”
  3. Spół­dziel­nia Socjal­na Ser­wis Komu­nal­ny w Wody­niach
  4. Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach
  5. Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kie”

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le Mazo­wiec­kie­go Cen­trum Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, na cze­le z Artu­rem Pozor­kiem, p. o. Dyrek­to­ra oraz Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej z Sie­dlec.

Flo­ry­sty­ka dla przed­szko­la­ka

Kolej­ne przed­szko­le odwie­dzi­ło Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej. Tym razem malu­chy z Aka­de­mii Mło­de­go Czło­wie­ka zapo­zna­ły się z zawo­dem kraw­co­wej, szwacz­ki, flo­ry­sty i ogrod­ni­ka oraz opie­ku­na osób star­szych. Na koniec wizy­ty dzie­ci z pomo­cą uczest­ni­czek sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej wyko­na­ły palem­ki oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Zapra­sza­my do gale­rii i na face­bo­oka Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej.

Kier­masz wiel­ka­noc­ny w Gale­rii Sie­dl­ce

Zbli­ża się Wiel­ka­noc, a więc to już ostat­ni moment, aby zaopa­trzyć się w palem­kę lub świą­tecz­ny stro­ik. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej przez cały week­end (2325 mar­ca) ofe­ru­je palem­ki we wszyst­kich kolo­rach , ręcz­nie szy­te zającz­ki wiel­ka­noc­ne, koszycz­ki i mnó­stwo stro­ików nie tyl­ko na świę­ta. Wyro­by two­rzo­ne są przez uczest­nicz­ki sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czej oraz flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej. To dosko­na­łe miej­sce na zro­bie­nie ostat­nich świą­tecz­nych zaku­pów! Wię­cej naszych wyro­bów zobacz na face­bo­oku!

Wio­sen­ne deko­ra­cje na Dzień Kobiet

Tra­dy­cyj­nie, 8 mar­ca sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła wie­le atrak­cji z oka­zji Dnia Kobiet. W naj­bliż­szych dniach, czy­li 8, 9 i 10 mar­ca w Gale­rii Sie­dl­ce, odbę­dzie się kier­masz ręko­dzie­ła arty­stycz­ne­go. Znaj­dą się tam takie wyro­by jak drzew­ka z kre­pi­ny czy kom­po­zy­cje kwia­to­we, ręcz­nie robio­ne oko­licz­no­ścio­we kart­ki i kwia­ty donicz­ko­we w wio­sen­nej sty­li­za­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do Gale­rii Sie­dl­ce.

Przed­szko­la­ki w CIS Sie­dl­ce

Dzie­ci z Miej­skie­go Przed­szko­la nr 21 odwie­dzi­ły dziś ( 7 mar­ca 2018 r.) Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach. Malu­chy pozna­ły pra­cę sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i razem z uczest­nicz­ka­mi sek­cji chęt­nie przy­go­to­wy­wa­ły pal­my oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Wybie­ra­ły tak­że kolo­ry oraz deko­ra­cyj­ne dodat­ki do stro­ików. Na zakoń­cze­nie wizy­ty, każ­dy z przed­szko­la­ków otrzy­mał wio­sen­ny upo­mi­nek. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji.

Drzew­ka z kre­pi­no­wych róż, ser­ca z czer­wo­nych pió­rek a może ręcz­nie robio­ne kart­ki oko­licz­no­ścio­we . Jesz­cze dziś w Gale­rii Sie­dl­ce moż­na nabyć wyro­by ręko­dziel­ni­cze z oka­zji dnia zako­cha­nych. Sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła sze­reg cie­ka­wych pro­po­zy­cji na ten dzień.

Kup ręko­dzie­ło na walen­tyn­ki

Już 1314 lute­go w Gale­rii Sie­dl­ce odbę­dzie się kier­masz wyro­bów ręko­dziel­ni­czych przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie z oka­zji dnia św. Walen­te­go. Zwy­kle tego dnia wybie­ra­my dla naj­bliż­szej oso­by jakiś dro­biazg jako wyraz miło­ści lub sym­pa­tii, a w wybie­ra­nych pre­zen­tach domi­nu­je oczy­wi­ście kolor czer­wo­ny. Sie­dlec­ka sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza z Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła sze­reg cie­ka­wych pro­po­zy­cji na zbli­ża­ją­ce się walen­tyn­ki. A jest z cze­go wybie­rać: drzew­ka z kre­pi­no­wych róż, ręcz­nie zdo­bio­ne ram­ki czy kart­ki to tyl­ko część ofer­ty. Jak mówi Marze­na Borow­ska, instruk­tor sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej, sek­cja jest zna­ną mar­ką jeśli cho­dzi o wyro­by ręko­dziel­ni­cze.

Kurs na ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych trwa

W Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej uczest­ni­cy sek­cji ślu­sar­sko-spa­wal­ni­czej, kra­wiec­ko-szwal­ni­czej i remon­to­wo-porząd­ko­wej roz­po­czę­li kurs na ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych. Kur­san­tów przez naj­bliż­sze tygo­dnie cze­ka nauka skrę­ca­nia balo­nów oraz popu­lar­nych zabaw tanecz­nych. Kurs zakoń­czy się egza­mi­nem.

Warsz­ta­ty wize­run­ku i auto­pre­zen­ta­cji

Maki­jaż biz­ne­so­wy i kar­na­wa­ło­wy to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty warsz­ta­tów, któ­re w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej popro­wa­dzi Beata Rado­my­ska z Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji.

Cykl zajęć doty­czą­cy kre­owa­nia wła­sne­go wize­run­ku roz­pocz­nie się już w naj­bliż­szy pią­tek, 26 stycz­nia. Warsz­ta­ty maki­ja­żu skła­da­ją­ce się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej, adre­so­wa­ne są do wszyst­kich kobiet z CIS Sie­dl­ce, któ­re pra­gną nauczyć się jak kory­go­wać nie­do­sko­na­ło­ści natu­ry, pod­kre­ślać swo­je atu­ty oraz kre­ować swój wize­ru­nek. Naj­bliż­sze zaję­cia dedy­ko­wa­ne będą maki­ja­żo­wi kar­na­wa­ło­we­mu, a następ­nie biz­ne­so­we­mu, pogłę­bio­ne­mu o ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną.

Pod­czas zajęć uczest­nicz­ki dowie­dzą się, jaki rodzaj maki­ja­żu pasu­je do ich typu uro­dy. Dodat­ko­wo zapo­zna­ją się z zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia pro­fe­sjo­nal­nej ana­li­zy kolo­ry­stycz­nej (z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nych chust), któ­ra pozwo­li im poznać swój typ kolo­ry­stycz­ny – wio­sna, lato, jesień, zima. Ponad­to pod­czas zajęć, panie pozna­ją zasa­dy popraw­nej tech­ni­ki wyko­na­nia maki­ja­żu i nauczą się wyko­na­nia dowol­ne­go, wybra­ne­go przez sie­bie rodza­ju maki­ja­żu.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów kur­sant­ki otrzy­ma­ją nie­zwy­kły pre­zent. Będzie to indy­wi­du­al­na sesja w Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji przy­go­to­wu­ją­cą do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Zaję­cia odby­wać się będą w dniach:

26.01.2018
02.02.2018
16.02.2018
09.03.2018
23.03.2018

Spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią“

33 oso­by z tere­nu powia­tu sie­dlec­kie­go otrzy­ma­ły zatrud­nie­nie socjal­ne w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach w ramach pro­jek­tu Wzrost kom­pe­ten­cji nadzie­ją na suk­ces”.

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to jed­nost­ka, któ­rej głów­nym celem jest pomoc oso­bom bez­ro­bot­nym w przy­ucze­niu się do nowe­go zawo­du i pod­ję­ciu sta­łe­go zatrud­nie­nia. W tym celu od bli­sko 12 lat pro­wa­dzo­ne są sek­cje: ślu­sar­sko-spa­wal­ni­cza, remon­to­wo-porząd­ko­wa, kra­wiec­ko-szwal­ni­cza, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza, opie­kun osób star­szych oraz gastro­no­micz­na. Do tej pory z zatrud­nie­nia socjal­ne­go przez CIS mogły sko­rzy­stać oso­by z tere­nu mia­sta i gmi­ny Sie­dl­ce. We wrze­śniu 2017 roku ruszył pro­jekt, w któ­ry włą­czy­ły się gmi­ny: Skó­rzec, Sie­dl­ce, Wiśniew i Moko­bo­dy. Dzię­ki temu Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej mogło skie­ro­wać swo­ją ofer­tę tak­że do miesz­kań­ców powia­tu sie­dlec­kie­go. Pro­jekt potrwa do koń­ca sierp­nia 2018 roku.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczest­ni­ków cie­szy się m.in. sek­cja spa­wal­ni­cza. Jak mówi jeden z uczest­ni­ków, spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią.

Jest pra­ca dla osób w trud­nej sytu­acji

Nowe kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cze­nie zawo­do­we oraz wspar­cie spe­cja­li­stycz­nej kadry w zakre­sie pod­ję­cia zatrud­nie­nia ofe­ru­je Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach.

Kraw­co­wa, spa­wacz lub opie­kun osób star­szych – to tyl­ko nie­któ­re zawo­dy jakich moż­na nauczyć się w CIS. A to wszyst­ko w opar­ciu o Indy­wi­du­al­ny Pro­gram Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich bez­ro­bot­nych miesz­kań­ców Sie­dlec, któ­rzy znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji życio­wej.

Obec­nie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej pro­wa­dzi nabór do 6 sek­cji zawo­do­wych: spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej, gastro­no­micz­nej, opie­kun osób star­szych, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej, remon­to­wo-porząd­ko­wej, kra­wiec­ko-szwal­ni­czej.

Jak mówi Aga­ta Ługow­ska, pra­cow­nik socjal­ny Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, coraz wię­cej pra­co­daw­ców zatrud­nia uczest­ni­ków i absol­wen­tów poszcze­gól­nych sek­cji:

Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne Indy­wi­du­al­nym Pro­gra­mem Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go zapra­sza­my do budyn­ku Cari­tas przy ul. Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach lub tele­fo­nicz­nie pod nr 509 588 093.

Wyro­by ręko­dziel­ni­cze na dzień bab­ci i dziad­ka

Zbli­ża­ją się dni bab­ci i dziad­ka. Z tej oka­zji od piąt­ku do nie­dzie­li (1921 stycz­nia) w Gale­rii Sie­dl­ce będzie moż­na kupić wyro­by ręko­dziel­ni­cze, któ­re na co dzień two­rzą uczest­nicz­ki sek­cji flo­ry­stycz­nej Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.

Drzew­ka z kre­pi­ny, koszycz­ki pre­zen­to­we czy róże są two­rzo­ne ręcz­nie, z pasją i w sam raz na tę spe­cjal­ną oka­zję, prze­ko­nu­ją Marze­na Borow­ska, instruk­tor zawo­du sek­cji flo­ry­stycz­nej CIS Sie­dl­ce oraz uczest­nicz­ki tej sek­cji:

Ani­ma­to­rzy zabaw dzie­cię­cych w CIS Sie­dl­ce

Uczest­nicz­ki Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej zosta­ną dyplo­mo­wa­ny­mi ani­ma­tor­ka­mi zabaw dzie­cię­cych.

Pod­czas szko­le­nia panie dowie­dzą się, jak zago­spo­da­ro­wać czas dzie­ciom przez róż­ne­go rodza­ju gry, skrę­ca­nie balo­nów czy zaba­wy tanecz­ne. Uczest­nicz­ka­mi kur­su są kobie­ty na co dzień pra­cu­ją­ce w sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i opie­kun osób star­szych. Na koniec kur­sant­ki otrzy­ma­ją dyplom ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych, któ­ry poprze­dzi egza­min.

Sie­dlec­kie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to insty­tu­cja poma­ga­ją­ca oso­bom dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nym, któ­ra pro­wa­dzi 6 sek­cji zawo­do­wych z przy­ucze­niem do pra­cy.

Jak mówi orga­ni­za­tor­ka szko­le­nia, psy­cho­log Iza­be­la Kunie­wicz, są to dzia­ła­nia w ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej.

Wyro­by flo­ry­stycz­ne na sprze­daż

C. I. S. w Sie­dl­cach zapra­sza do zaku­pu ręko­dzie­ła Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, wyko­na­ne­go przez uczest­ni­ków nasze­go pro­gra­mu.

Zaku­pów moż­na doko­nać w C. I. S. przy uli­cy Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach, w godzi­nach 7:30-13:30 od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Infor­mu­je­my ponad­to, że pla­nu­je­my jak co roku sprze­daż naszych wyro­bów w Gale­rii Sie­dl­ce tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia w dniach 910.12.2017 oraz 1516.12.2017 roku.

Do zoba­cze­nia przy naszym sto­isku.

Przed­szko­la­ki

Dnia 29 listo­pa­da 2017 roku sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty Bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­młod­szych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta z Miej­skie­go przed­szko­la nr 21 z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi przy ul. Żwi­ro­wej 20 w Sie­dl­cach.

Dzie­ci pod okiem Instruk­to­ra zawo­du oraz uczest­ni­ków pro­gra­mu – z wiel­kim zapa­łem i rado­ścią wła­sno­ręcz­nie wyko­ny­wa­ły stro­iki świą­tecz­ne dla swo­ich rodzin.