Wyro­by flo­ry­stycz­ne na sprze­daż

C. I. S. w Sie­dl­cach zapra­sza do zaku­pu ręko­dzie­ła Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, wyko­na­ne­go przez uczest­ni­ków nasze­go pro­gra­mu.

Zaku­pów moż­na doko­nać w C. I. S. przy uli­cy Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach, w godzi­nach 7:30-13:30 od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Infor­mu­je­my ponad­to, że pla­nu­je­my jak co roku sprze­daż naszych wyro­bów w Gale­rii Sie­dl­ce tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia w dniach 910.12.2017 oraz 1516.12.2017 roku.

Do zoba­cze­nia przy naszym sto­isku.

Przed­szko­la­ki

Dnia 29 listo­pa­da 2017 roku sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty Bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­młod­szych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta z Miej­skie­go przed­szko­la nr 21 z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi przy ul. Żwi­ro­wej 20 w Sie­dl­cach.

Dzie­ci pod okiem Instruk­to­ra zawo­du oraz uczest­ni­ków pro­gra­mu – z wiel­kim zapa­łem i rado­ścią wła­sno­ręcz­nie wyko­ny­wa­ły stro­iki świą­tecz­ne dla swo­ich rodzin.

Prze­grzeb­ki darów

Dnia 24 listo­pa­da b. r. Otrzy­ma­li­śmy kolej­ną dosta­wę darów z fun­da­cji Emmaus i Dalar­na ze Szwe­cji. Daro­wi­zna zawie­ra­ła koń­ców­ki mate­ria­łów, włócz­ki, donicz­ki, odzież oraz zasta­wę kuchen­ną – tale­rze, kub­ki i fili­żan­ki. Dary zosta­ły roz­dy­spo­no­wa­ne do poszcze­gól­nych sek­cji zawo­do­wych, gdzie uczest­ni­cy mogli wybrać dla sie­bie i swo­ich bli­skich naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy.

Pozo­sta­łe, flo­ry­stycz­ne ele­men­ty posłu­żą jako mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czejflo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej.

Fun­da­cji – dzię­ku­je­my ser­decz­nie za kolej­ne wspar­cie dla naszych uczest­ni­ków.

III Mazo­wiec­kie Spo­tka­nia z Eko­no­mią Spo­łecz­ną 2017

6 czerw­ca br. w war­szaw­skim Cen­trum Han­dlo­wym Blue City w ramach III Mazo­wiec­kich Spo­tkań z Eko­no­mią Spo­łecz­ną“ – kon­fe­ren­cji połą­czo­nej z tar­ga­mi Pod­mio­tów Eko­no­mii Spo­łecz­nej z tere­nu Mazow­sza – po raz dru­gi tytu­łem Mazo­wiec­kiej Mar­ki Eko­no­mii Spo­łecz­nej” uho­no­ro­wa­no pod­mio­ty z tej bran­ży z nasze­go woje­wódz­twa. Wśród lau­re­atów zna­la­zły się 3 fir­my z Sie­dlec: Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej, Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kieZakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach. Pod­mio­ty te nagro­dzo­ne zosta­ły Mazo­wiec­ką Mar­ką Eko­no­mii Spo­łecz­nej po raz dru­gi. Nagro­dę przy­zna­no za moty­wa­cję i zespo­ło­wą pra­cę, przy­no­szą­cą wymier­ne korzy­ści i wła­śnie dla­te­go, że są dobrym narzę­dziem roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów lokal­ne­go ryn­ku pra­cy, jak i tych spo­łecz­nych.

Zakoń­cze­nie Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

31 maja b.r. zakoń­czył się reali­zo­wa­ny od kwiet­nia Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja. W zaję­ciach udział wzię­ło 17 osób bez­ro­bot­nych skie­ro­wa­nych z Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Zda­niem uczest­ni­ków udział w warsz­ta­tach wpły­nął pozy­tyw­nie na ich życie przez zwięk­sze­nie moty­wa­cji do poszu­ki­wa­nia zatrud­nie­nia oraz pozwo­lił odkryć swo­je moc­ne i sła­be stro­ny“. Jak wska­zał jeden z uczest­ni­ków PAI warsz­ta­ty nauczy­ły mnie pano­wać nad emo­cja­mi“ oraz wzmoc­ni­ły moją wła­sną war­tość“. Inna uczest­nicz­ka oświad­czy­ła, że dzię­ki warsz­ta­tom otwo­rzy­łam się bar­dziej na ludzi“. Ogól­ny odbiór zajęć był pozy­tyw­ny i te dwa mie­sią­ce upły­nę­ły dość szyb­ko.

Z naszej stro­ny pra­gnie­my rów­nież podzię­ko­wać uczest­ni­kom PAI za zaan­ga­żo­wa­nie i chęć roz­wi­ja­nia się. Życzy­my powo­dze­nia.

Otwórz pre­zen­ta­cję w nowej zakład­ce

Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej od 01.04.2017 r. do 31.05.2017 r. reali­zu­je zada­nie publicz­ne w ramach Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja dla Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Warsz­ta­ty Inte­gra­cyj­ne pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków CIS skła­da­ją się z V modułów:Kompetencje spo­łecz­ne, Ja i mój poten­cjał, Pra­ca nad moty­wa­cją, Poru­sza­nie się po ryn­ku pra­cy, Pro­fi­lak­ty­ka spo­łecz­na

Celem warsz­ta­tów jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści mają­cych wpływ na roz­wój oso­bi­sty uczest­ni­ków, popra­wa kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i inter­per­so­nal­nych oraz pod­nie­sie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści i moty­wa­cji. Ponad­to uczest­ni­cy pozna­ją swo­je pre­dys­po­zy­cje zawo­do­we oraz zdo­bę­dą wie­dzę na temat ryn­ku pra­cy, jego wyma­gań i uwa­run­ko­wań oraz umie­jęt­no­ści two­rze­nia doku­men­tów apli­ka­cyj­nych i pro­wa­dze­nia roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej z pra­co­daw­cą. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy dowie­dzą się też jak efek­tyw­nie zarzą­dzać cza­sem i budże­tem domo­wym.

Uczest­ni­cy CIS w Radio i na Tar­gach Edu­ka­cyj­nych

Dzię­ki uprzej­mo­ści Kato­lic­kie­go Radia Pod­la­sie uczest­ni­cy CIS mogli zapo­znać się z zasa­da­mi funk­cjo­no­wa­nia roz­gło­śni radio­wej. Ks. Dariusz poka­zał nam jak wyglą­da pra­ca radia, mogli­śmy nawet obej­rzeć jak i gdzie powsta­ją wia­do­mo­ści, któ­re sły­sze­li­śmy pro­sto se stu­dia. Roz­gło­śnia radio­wa to magicz­ne miej­sce i wszy­scy byli zafa­scy­no­wa­ni opo­wie­ścia­mi Księ­dza Dariu­sza. Ser­decz­ne Bóg Zapłać.

W ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej nasi uczest­ni­cy wzię­li udział w Tar­gach Edu­ka­cyj­nych w Sie­dl­cach. Dzię­ki zapo­zna­niu się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną na tera­nie nasze­go mia­sta nie­któ­rzy uczest­ni­cy pod­ję­li decy­zję o dal­szym kształ­ce­niu lub pod­nie­sie­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Życzy­my suk­ce­sów w nauce.

Zwie­dza­nie Cari­tas

Uczest­ni­cy CIS dnia 30 mar­ca 2017 roku wybra­li się na wizy­tę stu­dyj­ną do Warsz­ta­tu Tera­pii Zaję­cio­wej Cari­tas i Cen­trum Pomo­cy Cari­tas, gdzie zapo­zna­li się z dzia­ła­nia­mi Cari­tas na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, cho­rych, ubo­gich czy pokrzyw­dzo­nych przez los.