Prze­grzeb­ki darów

Dnia 24 listo­pa­da b. r. Otrzy­ma­li­śmy kolej­ną dosta­wę darów z fun­da­cji Emmaus i Dalar­na ze Szwe­cji. Daro­wi­zna zawie­ra­ła koń­ców­ki mate­ria­łów, włócz­ki, donicz­ki, odzież oraz zasta­wę kuchen­ną – tale­rze, kub­ki i fili­żan­ki. Dary zosta­ły roz­dy­spo­no­wa­ne do poszcze­gól­nych sek­cji zawo­do­wych, gdzie uczest­ni­cy mogli wybrać dla sie­bie i swo­ich bli­skich naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy.

Pozo­sta­łe, flo­ry­stycz­ne ele­men­ty posłu­żą jako mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czejflo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej.

Fun­da­cji – dzię­ku­je­my ser­decz­nie za kolej­ne wspar­cie dla naszych uczest­ni­ków.

WYCIECZ­KA INTE­GRA­CYJ­NA DO WAR­SZA­WY

23 czerw­ca 2017 roku uczest­ni­cy z Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach wzię­li udział w wyciecz­ce do War­sza­wy. Pobyt w Sto­li­cy Pol­ski roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta (Plac Zam­ko­wy, Kolum­na Zyg­mun­ta, Zamek Kró­lew­ski, Bazy­li­ka Świę­te­go Jana, Sta­rów­ka – War­szaw­ska Syre­na, Rynek Sta­re­go Mia­sta, Bar­ba­kan, Pomnik Małe­go Powstań­ca, Zegar Zyg­mun­ta, pomnik Jana Kiliń­skie­go).

Następ­nie uda­li­śmy się do Wila­no­wa, gdzie aby nabrać sił na dal­sze zwie­dza­nie wszy­scy posi­li­li się cie­płym obia­dem w Restau­ra­cji Wila­nów, a mia­no­wi­cie Pała­cu w Wila­no­wie (zespół pała­co­wo-ogro­do­wy).

Jest to pałac baro­ko­wy nad jezio­rem Wila­now­skim zało­żo­ny przez Jana III Sobie­skie­go w 1677 roku w pery­fe­ryj­nym wów­czas Mila­no­wie, a dziś Cen­trum dziel­ni­cy Wila­nów.

Kolej­ny­mi wła­ści­cie­la­mi pała­cu byli:
Sobie­scy (1677 – 1720)
Sie­niaw­scy (1720 – 1729)
August II Moc­ny (1730 – 1733)
Czar­to­ry­scy (1733 – 1777)
Lubo­mir­scy (1777 – 1796)
Potoc­cy (1796 – 1892)
Bra­nic­cy (1892 – 1945)

Wyjazd dostar­czył nam dużo wra­żeń i pogo­da dopi­sa­ła… Pozwo­li­ło to na utrzy­ma­nie dobre­go humo­ru uczest­ni­kom i prze­wod­ni­kom do koń­ca wyciecz­ki. Wszy­scy wró­ci­li zado­wo­le­ni, z nadzie­ją, że to począ­tek nasze­go wspól­ne­go podró­żo­wa­nia.

III Mazo­wiec­kie Spo­tka­nia z Eko­no­mią Spo­łecz­ną 2017

6 czerw­ca br. w war­szaw­skim Cen­trum Han­dlo­wym Blue City w ramach III Mazo­wiec­kich Spo­tkań z Eko­no­mią Spo­łecz­ną“ – kon­fe­ren­cji połą­czo­nej z tar­ga­mi Pod­mio­tów Eko­no­mii Spo­łecz­nej z tere­nu Mazow­sza – po raz dru­gi tytu­łem Mazo­wiec­kiej Mar­ki Eko­no­mii Spo­łecz­nej” uho­no­ro­wa­no pod­mio­ty z tej bran­ży z nasze­go woje­wódz­twa. Wśród lau­re­atów zna­la­zły się 3 fir­my z Sie­dlec: Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej, Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kieZakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach. Pod­mio­ty te nagro­dzo­ne zosta­ły Mazo­wiec­ką Mar­ką Eko­no­mii Spo­łecz­nej po raz dru­gi. Nagro­dę przy­zna­no za moty­wa­cję i zespo­ło­wą pra­cę, przy­no­szą­cą wymier­ne korzy­ści i wła­śnie dla­te­go, że są dobrym narzę­dziem roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów lokal­ne­go ryn­ku pra­cy, jak i tych spo­łecz­nych.

Zakoń­cze­nie Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

31 maja b.r. zakoń­czył się reali­zo­wa­ny od kwiet­nia Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja. W zaję­ciach udział wzię­ło 17 osób bez­ro­bot­nych skie­ro­wa­nych z Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Zda­niem uczest­ni­ków udział w warsz­ta­tach wpły­nął pozy­tyw­nie na ich życie przez zwięk­sze­nie moty­wa­cji do poszu­ki­wa­nia zatrud­nie­nia oraz pozwo­lił odkryć swo­je moc­ne i sła­be stro­ny“. Jak wska­zał jeden z uczest­ni­ków PAI warsz­ta­ty nauczy­ły mnie pano­wać nad emo­cja­mi“ oraz wzmoc­ni­ły moją wła­sną war­tość“. Inna uczest­nicz­ka oświad­czy­ła, że dzię­ki warsz­ta­tom otwo­rzy­łam się bar­dziej na ludzi“. Ogól­ny odbiór zajęć był pozy­tyw­ny i te dwa mie­sią­ce upły­nę­ły dość szyb­ko.

Z naszej stro­ny pra­gnie­my rów­nież podzię­ko­wać uczest­ni­kom PAI za zaan­ga­żo­wa­nie i chęć roz­wi­ja­nia się. Życzy­my powo­dze­nia.

Otwórz pre­zen­ta­cję w nowej zakład­ce

Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej od 01.04.2017 r. do 31.05.2017 r. reali­zu­je zada­nie publicz­ne w ramach Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja dla Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Warsz­ta­ty Inte­gra­cyj­ne pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków CIS skła­da­ją się z V modułów:Kompetencje spo­łecz­ne, Ja i mój poten­cjał, Pra­ca nad moty­wa­cją, Poru­sza­nie się po ryn­ku pra­cy, Pro­fi­lak­ty­ka spo­łecz­na

Celem warsz­ta­tów jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści mają­cych wpływ na roz­wój oso­bi­sty uczest­ni­ków, popra­wa kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i inter­per­so­nal­nych oraz pod­nie­sie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści i moty­wa­cji. Ponad­to uczest­ni­cy pozna­ją swo­je pre­dys­po­zy­cje zawo­do­we oraz zdo­bę­dą wie­dzę na temat ryn­ku pra­cy, jego wyma­gań i uwa­run­ko­wań oraz umie­jęt­no­ści two­rze­nia doku­men­tów apli­ka­cyj­nych i pro­wa­dze­nia roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej z pra­co­daw­cą. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy dowie­dzą się też jak efek­tyw­nie zarzą­dzać cza­sem i budże­tem domo­wym.

Uczest­ni­cy CIS w Radio i na Tar­gach Edu­ka­cyj­nych

Dzię­ki uprzej­mo­ści Kato­lic­kie­go Radia Pod­la­sie uczest­ni­cy CIS mogli zapo­znać się z zasa­da­mi funk­cjo­no­wa­nia roz­gło­śni radio­wej. Ks. Dariusz poka­zał nam jak wyglą­da pra­ca radia, mogli­śmy nawet obej­rzeć jak i gdzie powsta­ją wia­do­mo­ści, któ­re sły­sze­li­śmy pro­sto se stu­dia. Roz­gło­śnia radio­wa to magicz­ne miej­sce i wszy­scy byli zafa­scy­no­wa­ni opo­wie­ścia­mi Księ­dza Dariu­sza. Ser­decz­ne Bóg Zapłać.

W ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej nasi uczest­ni­cy wzię­li udział w Tar­gach Edu­ka­cyj­nych w Sie­dl­cach. Dzię­ki zapo­zna­niu się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną na tera­nie nasze­go mia­sta nie­któ­rzy uczest­ni­cy pod­ję­li decy­zję o dal­szym kształ­ce­niu lub pod­nie­sie­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Życzy­my suk­ce­sów w nauce.

Zwie­dza­nie Cari­tas

Uczest­ni­cy CIS dnia 30 mar­ca 2017 roku wybra­li się na wizy­tę stu­dyj­ną do Warsz­ta­tu Tera­pii Zaję­cio­wej Cari­tas i Cen­trum Pomo­cy Cari­tas, gdzie zapo­zna­li się z dzia­ła­nia­mi Cari­tas na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, cho­rych, ubo­gich czy pokrzyw­dzo­nych przez los.

Z wizy­tą w Muzeum Jana Paw­ła II

W dniu 16 grud­nia 2016 r. Uczest­ni­cy Cen­trum w ramach zajęć rein­te­gra­cji spo­łecz­nej mie­li oka­zję do zwie­dze­nia Muzeum Jana Paw­ła II. Mie­ści się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11 w Sie­dl­cach przy ul. Wiśnio­wej 5. Wizy­ta w tym wyjąt­ko­wym miej­scu przy­bli­ży­ła nam postać Nasze­go Papie­ża oraz Jego dro­gę do Świę­to­ści.

Dyrek­cji i pra­cow­ni­kom Szko­ły skła­da­my ser­decz­nie podzię­ko­wa­nia za życz­li­wość i otwar­tość.

Dzień Bab­ci i Dziad­ka

W dniach 2021 stycz­nia 2017 roku w Gale­rii Sie­dl­ce sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza sprze­da­wa­ła swo­je wyro­by wyko­na­ne spe­cjal­nie na Dzień Bab­ci i Dziad­ka. Nasze arty­ku­ły cie­szy­ły się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem, co dało nam moty­wa­cję i zachę­tę do dal­szej pra­cy. Skła­da­my ser­decz­nie podzię­ko­wa­nia Pani Dyrek­tor i Pani Mena­ger za wspie­ra­cie.

Wszyst­kim naszym Bab­ciom i Dziad­kom skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia.

Pięk­no jest w każ­dej z nas

W dniu 03.02.2017 roku zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na gru­pa wspar­cia dla naszych wyjąt­ko­wych Uczest­ni­czek. Dziew­czy­ny przy­nio­sły ze sobą arty­ku­ły fry­zjer­skie oraz kosme­tycz­ne. Przy oka­zji odkry­ły­śmy ich nie­zwy­kłe zdol­no­ści, uro­dę oraz wdzięk. Tego dnia odby­ła się rów­nież akcja kobie­ta-kobie­cie” pole­ga­ją­ca na zbiór­ce kosme­ty­ków.
Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dwóm Uczest­nicz­kom sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej:
– Pani Mag­da­le­nie Anie­lek – za wyko­na­nie usług fry­zjer­skich (strzy­że­nie, mode­lo­wa­nie);
– Pani Alek­san­drze Gajow­ni­czek – za wyko­na­nie usług kosme­tycz­nych (maki­jaż).

2016 Czer­wiec

Zmia­ny na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka CIS:

Od 1 czerw­ca 2016 roku Pan Andrzej Hoj­na zakoń­czył współ­pra­cę z CIS na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka. Peł­nią­cym obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka CIS jest dotych­cza­so­wy zastęp­ca Pan Andrzej Lesz­czyń­ski. Gra­tu­lu­je­my! Panu Hoj­nie skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za zaan­ga­żo­wa­nie w powsta­nie i funk­cjo­no­wa­nie CIS i życzy­my samych suk­ce­sów w nowym miej­scu pra­cy.