Sie­dlec­ki Kla­ster Eko­no­mii Spo­łecz­nej

22 mar­ca 2018 r. w sie­dzi­bie Zakła­du Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach odby­ło się spo­tka­nie pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej – zało­ży­cie­li Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej.

Przed­sta­wi­cie­le przed­się­biorstw spo­łecz­nych, któ­rzy wzię­li w nim udział pod­pi­sa­li poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy, zobo­wią­zu­jąc się mię­dzy inny­mi do: nawią­za­nia part­ner­skich rela­cji pomię­dzy człon­ka­mi kla­stra a biz­ne­sem, samo­rzą­dem tery­to­rial­nym, jed­nost­ka­mi badaw­czy­mi i nauko­wy­mi, media­mi oraz inny­mi insty­tu­cja­mi, pod­mio­ta­mi lub oso­ba­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju eko­no­mii spo­łecz­nej, pro­fe­sjo­na­li­za­cji i pod­no­sze­nia jako­ści dzia­ła­nia, wspie­ra­nia nowych, inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług oraz do roz­sze­rze­nia ska­li dzia­łal­no­ści człon­ków Sie­dlec­kie­go Kla­stra ES.

Sygna­ta­riu­sze Poro­zu­mie­nia o utwo­rze­niu Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej:

  1. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach
  2. Spół­dziel­nia Socjal­na Relak­sow­nia”
  3. Spół­dziel­nia Socjal­na Ser­wis Komu­nal­ny w Wody­niach
  4. Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach
  5. Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kie”

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le Mazo­wiec­kie­go Cen­trum Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, na cze­le z Artu­rem Pozor­kiem, p. o. Dyrek­to­ra oraz Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej z Sie­dlec.