Kier­masz wiel­ka­noc­ny w Gale­rii Sie­dl­ce

Zbli­ża się Wiel­ka­noc, a więc to już ostat­ni moment, aby zaopa­trzyć się w palem­kę lub świą­tecz­ny stro­ik. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej przez cały week­end (2325 mar­ca) ofe­ru­je palem­ki we wszyst­kich kolo­rach , ręcz­nie szy­te zającz­ki wiel­ka­noc­ne, koszycz­ki i mnó­stwo stro­ików nie tyl­ko na świę­ta. Wyro­by two­rzo­ne są przez uczest­nicz­ki sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czej oraz flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej. To dosko­na­łe miej­sce na zro­bie­nie ostat­nich świą­tecz­nych zaku­pów! Wię­cej naszych wyro­bów zobacz na face­bo­oku!