Flo­ry­sty­ka dla przed­szko­la­ka

Kolej­ne przed­szko­le odwie­dzi­ło Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej. Tym razem malu­chy z Aka­de­mii Mło­de­go Czło­wie­ka zapo­zna­ły się z zawo­dem kraw­co­wej, szwacz­ki, flo­ry­sty i ogrod­ni­ka oraz opie­ku­na osób star­szych. Na koniec wizy­ty dzie­ci z pomo­cą uczest­ni­czek sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej wyko­na­ły palem­ki oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Zapra­sza­my do gale­rii i na face­bo­oka Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej.