Wio­sen­ne deko­ra­cje na Dzień Kobiet

Tra­dy­cyj­nie, 8 mar­ca sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła wie­le atrak­cji z oka­zji Dnia Kobiet. W naj­bliż­szych dniach, czy­li 8, 9 i 10 mar­ca w Gale­rii Sie­dl­ce, odbę­dzie się kier­masz ręko­dzie­ła arty­stycz­ne­go. Znaj­dą się tam takie wyro­by jak drzew­ka z kre­pi­ny czy kom­po­zy­cje kwia­to­we, ręcz­nie robio­ne oko­licz­no­ścio­we kart­ki i kwia­ty donicz­ko­we w wio­sen­nej sty­li­za­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do Gale­rii Sie­dl­ce.