Przed­szko­la­ki w CIS Sie­dl­ce

Dzie­ci z Miej­skie­go Przed­szko­la nr 21 odwie­dzi­ły dziś ( 7 mar­ca 2018 r.) Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach. Malu­chy pozna­ły pra­cę sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i razem z uczest­nicz­ka­mi sek­cji chęt­nie przy­go­to­wy­wa­ły pal­my oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Wybie­ra­ły tak­że kolo­ry oraz deko­ra­cyj­ne dodat­ki do stro­ików. Na zakoń­cze­nie wizy­ty, każ­dy z przed­szko­la­ków otrzy­mał wio­sen­ny upo­mi­nek. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji.