Sie­dlec­ki Kla­ster Eko­no­mii Spo­łecz­nej

22 mar­ca 2018 r. w sie­dzi­bie Zakła­du Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach odby­ło się spo­tka­nie pod­mio­tów eko­no­mii spo­łecz­nej – zało­ży­cie­li Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej.

Przed­sta­wi­cie­le przed­się­biorstw spo­łecz­nych, któ­rzy wzię­li w nim udział pod­pi­sa­li poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy, zobo­wią­zu­jąc się mię­dzy inny­mi do: nawią­za­nia part­ner­skich rela­cji pomię­dzy człon­ka­mi kla­stra a biz­ne­sem, samo­rzą­dem tery­to­rial­nym, jed­nost­ka­mi badaw­czy­mi i nauko­wy­mi, media­mi oraz inny­mi insty­tu­cja­mi, pod­mio­ta­mi lub oso­ba­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w dzia­ła­nia na rzecz roz­wo­ju eko­no­mii spo­łecz­nej, pro­fe­sjo­na­li­za­cji i pod­no­sze­nia jako­ści dzia­ła­nia, wspie­ra­nia nowych, inno­wa­cyj­nych pro­duk­tów i usług oraz do roz­sze­rze­nia ska­li dzia­łal­no­ści człon­ków Sie­dlec­kie­go Kla­stra ES.

Sygna­ta­riu­sze Poro­zu­mie­nia o utwo­rze­niu Sie­dlec­kie­go Kla­stra Eko­no­mii Spo­łecz­nej:

  1. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach
  2. Spół­dziel­nia Socjal­na Relak­sow­nia”
  3. Spół­dziel­nia Socjal­na Ser­wis Komu­nal­ny w Wody­niach
  4. Zakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach
  5. Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kie”

W uro­czy­sto­ści wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le Mazo­wiec­kie­go Cen­trum Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, na cze­le z Artu­rem Pozor­kiem, p. o. Dyrek­to­ra oraz Ośrod­ka Wspar­cia Eko­no­mii Spo­łecz­nej z Sie­dlec.

Flo­ry­sty­ka dla przed­szko­la­ka

Kolej­ne przed­szko­le odwie­dzi­ło Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej. Tym razem malu­chy z Aka­de­mii Mło­de­go Czło­wie­ka zapo­zna­ły się z zawo­dem kraw­co­wej, szwacz­ki, flo­ry­sty i ogrod­ni­ka oraz opie­ku­na osób star­szych. Na koniec wizy­ty dzie­ci z pomo­cą uczest­ni­czek sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej wyko­na­ły palem­ki oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Zapra­sza­my do gale­rii i na face­bo­oka Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej.

Kier­masz wiel­ka­noc­ny w Gale­rii Sie­dl­ce

Zbli­ża się Wiel­ka­noc, a więc to już ostat­ni moment, aby zaopa­trzyć się w palem­kę lub świą­tecz­ny stro­ik. Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej przez cały week­end (2325 mar­ca) ofe­ru­je palem­ki we wszyst­kich kolo­rach , ręcz­nie szy­te zającz­ki wiel­ka­noc­ne, koszycz­ki i mnó­stwo stro­ików nie tyl­ko na świę­ta. Wyro­by two­rzo­ne są przez uczest­nicz­ki sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czej oraz flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej. To dosko­na­łe miej­sce na zro­bie­nie ostat­nich świą­tecz­nych zaku­pów! Wię­cej naszych wyro­bów zobacz na face­bo­oku!

Wio­sen­ne deko­ra­cje na Dzień Kobiet

Tra­dy­cyj­nie, 8 mar­ca sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła wie­le atrak­cji z oka­zji Dnia Kobiet. W naj­bliż­szych dniach, czy­li 8, 9 i 10 mar­ca w Gale­rii Sie­dl­ce, odbę­dzie się kier­masz ręko­dzie­ła arty­stycz­ne­go. Znaj­dą się tam takie wyro­by jak drzew­ka z kre­pi­ny czy kom­po­zy­cje kwia­to­we, ręcz­nie robio­ne oko­licz­no­ścio­we kart­ki i kwia­ty donicz­ko­we w wio­sen­nej sty­li­za­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do Gale­rii Sie­dl­ce.

Przed­szko­la­ki w CIS Sie­dl­ce

Dzie­ci z Miej­skie­go Przed­szko­la nr 21 odwie­dzi­ły dziś ( 7 mar­ca 2018 r.) Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach. Malu­chy pozna­ły pra­cę sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i razem z uczest­nicz­ka­mi sek­cji chęt­nie przy­go­to­wy­wa­ły pal­my oraz stro­iki wiel­ka­noc­ne. Wybie­ra­ły tak­że kolo­ry oraz deko­ra­cyj­ne dodat­ki do stro­ików. Na zakoń­cze­nie wizy­ty, każ­dy z przed­szko­la­ków otrzy­mał wio­sen­ny upo­mi­nek. Zapra­sza­my do obej­rze­nia foto­re­la­cji.