Drzew­ka z kre­pi­no­wych róż, ser­ca z czer­wo­nych pió­rek a może ręcz­nie robio­ne kart­ki oko­licz­no­ścio­we . Jesz­cze dziś w Gale­rii Sie­dl­ce moż­na nabyć wyro­by ręko­dziel­ni­cze z oka­zji dnia zako­cha­nych. Sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła sze­reg cie­ka­wych pro­po­zy­cji na ten dzień.