Kurs na ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych trwa

W Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej uczest­ni­cy sek­cji ślu­sar­sko-spa­wal­ni­czej, kra­wiec­ko-szwal­ni­czej i remon­to­wo-porząd­ko­wej roz­po­czę­li kurs na ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych. Kur­san­tów przez naj­bliż­sze tygo­dnie cze­ka nauka skrę­ca­nia balo­nów oraz popu­lar­nych zabaw tanecz­nych. Kurs zakoń­czy się egza­mi­nem.