Kup ręko­dzie­ło na walen­tyn­ki

Już 1314 lute­go w Gale­rii Sie­dl­ce odbę­dzie się kier­masz wyro­bów ręko­dziel­ni­czych przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie z oka­zji dnia św. Walen­te­go. Zwy­kle tego dnia wybie­ra­my dla naj­bliż­szej oso­by jakiś dro­biazg jako wyraz miło­ści lub sym­pa­tii, a w wybie­ra­nych pre­zen­tach domi­nu­je oczy­wi­ście kolor czer­wo­ny. Sie­dlec­ka sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza z Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej przy­go­to­wa­ła sze­reg cie­ka­wych pro­po­zy­cji na zbli­ża­ją­ce się walen­tyn­ki. A jest z cze­go wybie­rać: drzew­ka z kre­pi­no­wych róż, ręcz­nie zdo­bio­ne ram­ki czy kart­ki to tyl­ko część ofer­ty. Jak mówi Marze­na Borow­ska, instruk­tor sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej, sek­cja jest zna­ną mar­ką jeśli cho­dzi o wyro­by ręko­dziel­ni­cze.