Wyro­by ręko­dziel­ni­cze na dzień bab­ci i dziad­ka

Zbli­ża­ją się dni bab­ci i dziad­ka. Z tej oka­zji od piąt­ku do nie­dzie­li (1921 stycz­nia) w Gale­rii Sie­dl­ce będzie moż­na kupić wyro­by ręko­dziel­ni­cze, któ­re na co dzień two­rzą uczest­nicz­ki sek­cji flo­ry­stycz­nej Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.

Drzew­ka z kre­pi­ny, koszycz­ki pre­zen­to­we czy róże są two­rzo­ne ręcz­nie, z pasją i w sam raz na tę spe­cjal­ną oka­zję, prze­ko­nu­ją Marze­na Borow­ska, instruk­tor zawo­du sek­cji flo­ry­stycz­nej CIS Sie­dl­ce oraz uczest­nicz­ki tej sek­cji: