Warsz­ta­ty wize­run­ku i auto­pre­zen­ta­cji

Maki­jaż biz­ne­so­wy i kar­na­wa­ło­wy to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty warsz­ta­tów, któ­re w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej popro­wa­dzi Beata Rado­my­ska z Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji.

Cykl zajęć doty­czą­cy kre­owa­nia wła­sne­go wize­run­ku roz­pocz­nie się już w naj­bliż­szy pią­tek, 26 stycz­nia. Warsz­ta­ty maki­ja­żu skła­da­ją­ce się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej, adre­so­wa­ne są do wszyst­kich kobiet z CIS Sie­dl­ce, któ­re pra­gną nauczyć się jak kory­go­wać nie­do­sko­na­ło­ści natu­ry, pod­kre­ślać swo­je atu­ty oraz kre­ować swój wize­ru­nek. Naj­bliż­sze zaję­cia dedy­ko­wa­ne będą maki­ja­żo­wi kar­na­wa­ło­we­mu, a następ­nie biz­ne­so­we­mu, pogłę­bio­ne­mu o ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną.

Pod­czas zajęć uczest­nicz­ki dowie­dzą się, jaki rodzaj maki­ja­żu pasu­je do ich typu uro­dy. Dodat­ko­wo zapo­zna­ją się z zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia pro­fe­sjo­nal­nej ana­li­zy kolo­ry­stycz­nej (z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nych chust), któ­ra pozwo­li im poznać swój typ kolo­ry­stycz­ny – wio­sna, lato, jesień, zima. Ponad­to pod­czas zajęć, panie pozna­ją zasa­dy popraw­nej tech­ni­ki wyko­na­nia maki­ja­żu i nauczą się wyko­na­nia dowol­ne­go, wybra­ne­go przez sie­bie rodza­ju maki­ja­żu.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów kur­sant­ki otrzy­ma­ją nie­zwy­kły pre­zent. Będzie to indy­wi­du­al­na sesja w Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji przy­go­to­wu­ją­cą do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Zaję­cia odby­wać się będą w dniach:

26.01.2018
02.02.2018
16.02.2018
09.03.2018
23.03.2018