Spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią“

33 oso­by z tere­nu powia­tu sie­dlec­kie­go otrzy­ma­ły zatrud­nie­nie socjal­ne w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach w ramach pro­jek­tu Wzrost kom­pe­ten­cji nadzie­ją na suk­ces”.

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to jed­nost­ka, któ­rej głów­nym celem jest pomoc oso­bom bez­ro­bot­nym w przy­ucze­niu się do nowe­go zawo­du i pod­ję­ciu sta­łe­go zatrud­nie­nia. W tym celu od bli­sko 12 lat pro­wa­dzo­ne są sek­cje: ślu­sar­sko-spa­wal­ni­cza, remon­to­wo-porząd­ko­wa, kra­wiec­ko-szwal­ni­cza, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza, opie­kun osób star­szych oraz gastro­no­micz­na. Do tej pory z zatrud­nie­nia socjal­ne­go przez CIS mogły sko­rzy­stać oso­by z tere­nu mia­sta i gmi­ny Sie­dl­ce. We wrze­śniu 2017 roku ruszył pro­jekt, w któ­ry włą­czy­ły się gmi­ny: Skó­rzec, Sie­dl­ce, Wiśniew i Moko­bo­dy. Dzię­ki temu Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej mogło skie­ro­wać swo­ją ofer­tę tak­że do miesz­kań­ców powia­tu sie­dlec­kie­go. Pro­jekt potrwa do koń­ca sierp­nia 2018 roku.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczest­ni­ków cie­szy się m.in. sek­cja spa­wal­ni­cza. Jak mówi jeden z uczest­ni­ków, spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią.