Jest pra­ca dla osób w trud­nej sytu­acji

Nowe kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cze­nie zawo­do­we oraz wspar­cie spe­cja­li­stycz­nej kadry w zakre­sie pod­ję­cia zatrud­nie­nia ofe­ru­je Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach.

Kraw­co­wa, spa­wacz lub opie­kun osób star­szych – to tyl­ko nie­któ­re zawo­dy jakich moż­na nauczyć się w CIS. A to wszyst­ko w opar­ciu o Indy­wi­du­al­ny Pro­gram Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich bez­ro­bot­nych miesz­kań­ców Sie­dlec, któ­rzy znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji życio­wej.

Obec­nie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej pro­wa­dzi nabór do 6 sek­cji zawo­do­wych: spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej, gastro­no­micz­nej, opie­kun osób star­szych, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej, remon­to­wo-porząd­ko­wej, kra­wiec­ko-szwal­ni­czej.

Jak mówi Aga­ta Ługow­ska, pra­cow­nik socjal­ny Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, coraz wię­cej pra­co­daw­ców zatrud­nia uczest­ni­ków i absol­wen­tów poszcze­gól­nych sek­cji:

Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne Indy­wi­du­al­nym Pro­gra­mem Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go zapra­sza­my do budyn­ku Cari­tas przy ul. Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach lub tele­fo­nicz­nie pod nr 509 588 093.