Ani­ma­to­rzy zabaw dzie­cię­cych w CIS Sie­dl­ce

Uczest­nicz­ki Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej zosta­ną dyplo­mo­wa­ny­mi ani­ma­tor­ka­mi zabaw dzie­cię­cych.

Pod­czas szko­le­nia panie dowie­dzą się, jak zago­spo­da­ro­wać czas dzie­ciom przez róż­ne­go rodza­ju gry, skrę­ca­nie balo­nów czy zaba­wy tanecz­ne. Uczest­nicz­ka­mi kur­su są kobie­ty na co dzień pra­cu­ją­ce w sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i opie­kun osób star­szych. Na koniec kur­sant­ki otrzy­ma­ją dyplom ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych, któ­ry poprze­dzi egza­min.

Sie­dlec­kie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to insty­tu­cja poma­ga­ją­ca oso­bom dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nym, któ­ra pro­wa­dzi 6 sek­cji zawo­do­wych z przy­ucze­niem do pra­cy.

Jak mówi orga­ni­za­tor­ka szko­le­nia, psy­cho­log Iza­be­la Kunie­wicz, są to dzia­ła­nia w ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej.