Warsz­ta­ty wize­run­ku i auto­pre­zen­ta­cji

Maki­jaż biz­ne­so­wy i kar­na­wa­ło­wy to tyl­ko nie­któ­re ele­men­ty warsz­ta­tów, któ­re w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej popro­wa­dzi Beata Rado­my­ska z Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji.

Cykl zajęć doty­czą­cy kre­owa­nia wła­sne­go wize­run­ku roz­pocz­nie się już w naj­bliż­szy pią­tek, 26 stycz­nia. Warsz­ta­ty maki­ja­żu skła­da­ją­ce się z czę­ści teo­re­tycz­nej i prak­tycz­nej, adre­so­wa­ne są do wszyst­kich kobiet z CIS Sie­dl­ce, któ­re pra­gną nauczyć się jak kory­go­wać nie­do­sko­na­ło­ści natu­ry, pod­kre­ślać swo­je atu­ty oraz kre­ować swój wize­ru­nek. Naj­bliż­sze zaję­cia dedy­ko­wa­ne będą maki­ja­żo­wi kar­na­wa­ło­we­mu, a następ­nie biz­ne­so­we­mu, pogłę­bio­ne­mu o ana­li­zę kolo­ry­stycz­ną.

Pod­czas zajęć uczest­nicz­ki dowie­dzą się, jaki rodzaj maki­ja­żu pasu­je do ich typu uro­dy. Dodat­ko­wo zapo­zna­ją się z zasa­da­mi prze­pro­wa­dza­nia pro­fe­sjo­nal­nej ana­li­zy kolo­ry­stycz­nej (z wyko­rzy­sta­niem spe­cjal­nych chust), któ­ra pozwo­li im poznać swój typ kolo­ry­stycz­ny – wio­sna, lato, jesień, zima. Ponad­to pod­czas zajęć, panie pozna­ją zasa­dy popraw­nej tech­ni­ki wyko­na­nia maki­ja­żu i nauczą się wyko­na­nia dowol­ne­go, wybra­ne­go przez sie­bie rodza­ju maki­ja­żu.

Na zakoń­cze­nie warsz­ta­tów kur­sant­ki otrzy­ma­ją nie­zwy­kły pre­zent. Będzie to indy­wi­du­al­na sesja w Cen­trum Wize­run­ku i Auto­pre­zen­ta­cji przy­go­to­wu­ją­cą do roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej.

Zaję­cia odby­wać się będą w dniach:

26.01.2018
02.02.2018
16.02.2018
09.03.2018
23.03.2018

Spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią“

33 oso­by z tere­nu powia­tu sie­dlec­kie­go otrzy­ma­ły zatrud­nie­nie socjal­ne w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach w ramach pro­jek­tu Wzrost kom­pe­ten­cji nadzie­ją na suk­ces”.

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to jed­nost­ka, któ­rej głów­nym celem jest pomoc oso­bom bez­ro­bot­nym w przy­ucze­niu się do nowe­go zawo­du i pod­ję­ciu sta­łe­go zatrud­nie­nia. W tym celu od bli­sko 12 lat pro­wa­dzo­ne są sek­cje: ślu­sar­sko-spa­wal­ni­cza, remon­to­wo-porząd­ko­wa, kra­wiec­ko-szwal­ni­cza, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza, opie­kun osób star­szych oraz gastro­no­micz­na. Do tej pory z zatrud­nie­nia socjal­ne­go przez CIS mogły sko­rzy­stać oso­by z tere­nu mia­sta i gmi­ny Sie­dl­ce. We wrze­śniu 2017 roku ruszył pro­jekt, w któ­ry włą­czy­ły się gmi­ny: Skó­rzec, Sie­dl­ce, Wiśniew i Moko­bo­dy. Dzię­ki temu Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej mogło skie­ro­wać swo­ją ofer­tę tak­że do miesz­kań­ców powia­tu sie­dlec­kie­go. Pro­jekt potrwa do koń­ca sierp­nia 2018 roku.

Dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczest­ni­ków cie­szy się m.in. sek­cja spa­wal­ni­cza. Jak mówi jeden z uczest­ni­ków, spa­wacz to zawód z przy­szło­ścią.

Jest pra­ca dla osób w trud­nej sytu­acji

Nowe kwa­li­fi­ka­cje i doświad­cze­nie zawo­do­we oraz wspar­cie spe­cja­li­stycz­nej kadry w zakre­sie pod­ję­cia zatrud­nie­nia ofe­ru­je Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej w Sie­dl­cach.

Kraw­co­wa, spa­wacz lub opie­kun osób star­szych – to tyl­ko nie­któ­re zawo­dy jakich moż­na nauczyć się w CIS. A to wszyst­ko w opar­ciu o Indy­wi­du­al­ny Pro­gram Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go. Ofer­ta skie­ro­wa­na jest do wszyst­kich bez­ro­bot­nych miesz­kań­ców Sie­dlec, któ­rzy znaj­du­ją się w trud­nej sytu­acji życio­wej.

Obec­nie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej pro­wa­dzi nabór do 6 sek­cji zawo­do­wych: spa­wal­ni­czo-ślu­sar­skiej, gastro­no­micz­nej, opie­kun osób star­szych, flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej, remon­to­wo-porząd­ko­wej, kra­wiec­ko-szwal­ni­czej.

Jak mówi Aga­ta Ługow­ska, pra­cow­nik socjal­ny Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej, coraz wię­cej pra­co­daw­ców zatrud­nia uczest­ni­ków i absol­wen­tów poszcze­gól­nych sek­cji:

Wszyst­kie oso­by zain­te­re­so­wa­ne Indy­wi­du­al­nym Pro­gra­mem Zatrud­nie­nia Socjal­ne­go zapra­sza­my do budyn­ku Cari­tas przy ul. Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach lub tele­fo­nicz­nie pod nr 509 588 093.

Wyro­by ręko­dziel­ni­cze na dzień bab­ci i dziad­ka

Zbli­ża­ją się dni bab­ci i dziad­ka. Z tej oka­zji od piąt­ku do nie­dzie­li (1921 stycz­nia) w Gale­rii Sie­dl­ce będzie moż­na kupić wyro­by ręko­dziel­ni­cze, któ­re na co dzień two­rzą uczest­nicz­ki sek­cji flo­ry­stycz­nej Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach.

Drzew­ka z kre­pi­ny, koszycz­ki pre­zen­to­we czy róże są two­rzo­ne ręcz­nie, z pasją i w sam raz na tę spe­cjal­ną oka­zję, prze­ko­nu­ją Marze­na Borow­ska, instruk­tor zawo­du sek­cji flo­ry­stycz­nej CIS Sie­dl­ce oraz uczest­nicz­ki tej sek­cji:

Ani­ma­to­rzy zabaw dzie­cię­cych w CIS Sie­dl­ce

Uczest­nicz­ki Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej zosta­ną dyplo­mo­wa­ny­mi ani­ma­tor­ka­mi zabaw dzie­cię­cych.

Pod­czas szko­le­nia panie dowie­dzą się, jak zago­spo­da­ro­wać czas dzie­ciom przez róż­ne­go rodza­ju gry, skrę­ca­nie balo­nów czy zaba­wy tanecz­ne. Uczest­nicz­ka­mi kur­su są kobie­ty na co dzień pra­cu­ją­ce w sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej i opie­kun osób star­szych. Na koniec kur­sant­ki otrzy­ma­ją dyplom ani­ma­to­ra zabaw dzie­cię­cych, któ­ry poprze­dzi egza­min.

Sie­dlec­kie Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej to insty­tu­cja poma­ga­ją­ca oso­bom dłu­go­trwa­le bez­ro­bot­nym, któ­ra pro­wa­dzi 6 sek­cji zawo­do­wych z przy­ucze­niem do pra­cy.

Jak mówi orga­ni­za­tor­ka szko­le­nia, psy­cho­log Iza­be­la Kunie­wicz, są to dzia­ła­nia w ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej.