Wyro­by flo­ry­stycz­ne na sprze­daż

C. I. S. w Sie­dl­cach zapra­sza do zaku­pu ręko­dzie­ła Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, wyko­na­ne­go przez uczest­ni­ków nasze­go pro­gra­mu.

Zaku­pów moż­na doko­nać w C. I. S. przy uli­cy Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach, w godzi­nach 7:30-13:30 od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Infor­mu­je­my ponad­to, że pla­nu­je­my jak co roku sprze­daż naszych wyro­bów w Gale­rii Sie­dl­ce tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia w dniach 910.12.2017 oraz 1516.12.2017 roku.

Do zoba­cze­nia przy naszym sto­isku.