Przed­szko­la­ki

Dnia 29 listo­pa­da 2017 roku sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty Bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­młod­szych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta z Miej­skie­go przed­szko­la nr 21 z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi przy ul. Żwi­ro­wej 20 w Sie­dl­cach.

Dzie­ci pod okiem Instruk­to­ra zawo­du oraz uczest­ni­ków pro­gra­mu – z wiel­kim zapa­łem i rado­ścią wła­sno­ręcz­nie wyko­ny­wa­ły stro­iki świą­tecz­ne dla swo­ich rodzin.