Wyro­by flo­ry­stycz­ne na sprze­daż

C. I. S. w Sie­dl­cach zapra­sza do zaku­pu ręko­dzie­ła Bożo­na­ro­dze­nio­we­go, wyko­na­ne­go przez uczest­ni­ków nasze­go pro­gra­mu.

Zaku­pów moż­na doko­nać w C. I. S. przy uli­cy Budow­la­nej 1 w Sie­dl­cach, w godzi­nach 7:30-13:30 od ponie­dział­ku do piąt­ku.

Infor­mu­je­my ponad­to, że pla­nu­je­my jak co roku sprze­daż naszych wyro­bów w Gale­rii Sie­dl­ce tuż przed świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia w dniach 910.12.2017 oraz 1516.12.2017 roku.

Do zoba­cze­nia przy naszym sto­isku.

Przed­szko­la­ki

Dnia 29 listo­pa­da 2017 roku sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach, zor­ga­ni­zo­wa­ła warsz­ta­ty Bożo­na­ro­dze­nio­we dla naj­młod­szych miesz­kań­ców nasze­go mia­sta z Miej­skie­go przed­szko­la nr 21 z oddzia­ła­mi inte­gra­cyj­ny­mi przy ul. Żwi­ro­wej 20 w Sie­dl­cach.

Dzie­ci pod okiem Instruk­to­ra zawo­du oraz uczest­ni­ków pro­gra­mu – z wiel­kim zapa­łem i rado­ścią wła­sno­ręcz­nie wyko­ny­wa­ły stro­iki świą­tecz­ne dla swo­ich rodzin.

Prze­grzeb­ki darów

Dnia 24 listo­pa­da b. r. Otrzy­ma­li­śmy kolej­ną dosta­wę darów z fun­da­cji Emmaus i Dalar­na ze Szwe­cji. Daro­wi­zna zawie­ra­ła koń­ców­ki mate­ria­łów, włócz­ki, donicz­ki, odzież oraz zasta­wę kuchen­ną – tale­rze, kub­ki i fili­żan­ki. Dary zosta­ły roz­dy­spo­no­wa­ne do poszcze­gól­nych sek­cji zawo­do­wych, gdzie uczest­ni­cy mogli wybrać dla sie­bie i swo­ich bli­skich naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy.

Pozo­sta­łe, flo­ry­stycz­ne ele­men­ty posłu­żą jako mate­ria­ły dydak­tycz­ne dla sek­cji kra­wiec­ko-szwal­ni­czejflo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej.

Fun­da­cji – dzię­ku­je­my ser­decz­nie za kolej­ne wspar­cie dla naszych uczest­ni­ków.