WYCIECZ­KA INTE­GRA­CYJ­NA DO WAR­SZA­WY

23 czerw­ca 2017 roku uczest­ni­cy z Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach wzię­li udział w wyciecz­ce do War­sza­wy. Pobyt w Sto­li­cy Pol­ski roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia Sta­re­go Mia­sta (Plac Zam­ko­wy, Kolum­na Zyg­mun­ta, Zamek Kró­lew­ski, Bazy­li­ka Świę­te­go Jana, Sta­rów­ka – War­szaw­ska Syre­na, Rynek Sta­re­go Mia­sta, Bar­ba­kan, Pomnik Małe­go Powstań­ca, Zegar Zyg­mun­ta, pomnik Jana Kiliń­skie­go).

Następ­nie uda­li­śmy się do Wila­no­wa, gdzie aby nabrać sił na dal­sze zwie­dza­nie wszy­scy posi­li­li się cie­płym obia­dem w Restau­ra­cji Wila­nów, a mia­no­wi­cie Pała­cu w Wila­no­wie (zespół pała­co­wo-ogro­do­wy).

Jest to pałac baro­ko­wy nad jezio­rem Wila­now­skim zało­żo­ny przez Jana III Sobie­skie­go w 1677 roku w pery­fe­ryj­nym wów­czas Mila­no­wie, a dziś Cen­trum dziel­ni­cy Wila­nów.

Kolej­ny­mi wła­ści­cie­la­mi pała­cu byli:
Sobie­scy (1677 – 1720)
Sie­niaw­scy (1720 – 1729)
August II Moc­ny (1730 – 1733)
Czar­to­ry­scy (1733 – 1777)
Lubo­mir­scy (1777 – 1796)
Potoc­cy (1796 – 1892)
Bra­nic­cy (1892 – 1945)

Wyjazd dostar­czył nam dużo wra­żeń i pogo­da dopi­sa­ła… Pozwo­li­ło to na utrzy­ma­nie dobre­go humo­ru uczest­ni­kom i prze­wod­ni­kom do koń­ca wyciecz­ki. Wszy­scy wró­ci­li zado­wo­le­ni, z nadzie­ją, że to począ­tek nasze­go wspól­ne­go podró­żo­wa­nia.