III Mazo­wiec­kie Spo­tka­nia z Eko­no­mią Spo­łecz­ną 2017

6 czerw­ca br. w war­szaw­skim Cen­trum Han­dlo­wym Blue City w ramach III Mazo­wiec­kich Spo­tkań z Eko­no­mią Spo­łecz­ną“ – kon­fe­ren­cji połą­czo­nej z tar­ga­mi Pod­mio­tów Eko­no­mii Spo­łecz­nej z tere­nu Mazow­sza – po raz dru­gi tytu­łem Mazo­wiec­kiej Mar­ki Eko­no­mii Spo­łecz­nej” uho­no­ro­wa­no pod­mio­ty z tej bran­ży z nasze­go woje­wódz­twa. Wśród lau­re­atów zna­la­zły się 3 fir­my z Sie­dlec: Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej, Spół­dziel­nia Socjal­na Zio­ła Sie­dlec­kieZakład Aktyw­no­ści Zawo­do­wej w Sie­dl­cach. Pod­mio­ty te nagro­dzo­ne zosta­ły Mazo­wiec­ką Mar­ką Eko­no­mii Spo­łecz­nej po raz dru­gi. Nagro­dę przy­zna­no za moty­wa­cję i zespo­ło­wą pra­cę, przy­no­szą­cą wymier­ne korzy­ści i wła­śnie dla­te­go, że są dobrym narzę­dziem roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów lokal­ne­go ryn­ku pra­cy, jak i tych spo­łecz­nych.