Zakoń­cze­nie Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

31 maja b.r. zakoń­czył się reali­zo­wa­ny od kwiet­nia Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja. W zaję­ciach udział wzię­ło 17 osób bez­ro­bot­nych skie­ro­wa­nych z Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Zda­niem uczest­ni­ków udział w warsz­ta­tach wpły­nął pozy­tyw­nie na ich życie przez zwięk­sze­nie moty­wa­cji do poszu­ki­wa­nia zatrud­nie­nia oraz pozwo­lił odkryć swo­je moc­ne i sła­be stro­ny“. Jak wska­zał jeden z uczest­ni­ków PAI warsz­ta­ty nauczy­ły mnie pano­wać nad emo­cja­mi“ oraz wzmoc­ni­ły moją wła­sną war­tość“. Inna uczest­nicz­ka oświad­czy­ła, że dzię­ki warsz­ta­tom otwo­rzy­łam się bar­dziej na ludzi“. Ogól­ny odbiór zajęć był pozy­tyw­ny i te dwa mie­sią­ce upły­nę­ły dość szyb­ko.

Z naszej stro­ny pra­gnie­my rów­nież podzię­ko­wać uczest­ni­kom PAI za zaan­ga­żo­wa­nie i chęć roz­wi­ja­nia się. Życzy­my powo­dze­nia.

Otwórz pre­zen­ta­cję w nowej zakład­ce