Pro­gram Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej od 01.04.2017 r. do 31.05.2017 r. reali­zu­je zada­nie publicz­ne w ramach Pro­gra­mu Akty­wi­za­cja i Inte­gra­cja dla Powia­to­we­go Urzę­du Pra­cy w Sie­dl­cach. Warsz­ta­ty Inte­gra­cyj­ne pro­wa­dzo­ne przez pra­cow­ni­ków CIS skła­da­ją się z V modułów:Kompetencje spo­łecz­ne, Ja i mój poten­cjał, Pra­ca nad moty­wa­cją, Poru­sza­nie się po ryn­ku pra­cy, Pro­fi­lak­ty­ka spo­łecz­na

Celem warsz­ta­tów jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i umie­jęt­no­ści mają­cych wpływ na roz­wój oso­bi­sty uczest­ni­ków, popra­wa kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych i inter­per­so­nal­nych oraz pod­nie­sie­nie poczu­cia wła­snej war­to­ści i moty­wa­cji. Ponad­to uczest­ni­cy pozna­ją swo­je pre­dys­po­zy­cje zawo­do­we oraz zdo­bę­dą wie­dzę na temat ryn­ku pra­cy, jego wyma­gań i uwa­run­ko­wań oraz umie­jęt­no­ści two­rze­nia doku­men­tów apli­ka­cyj­nych i pro­wa­dze­nia roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej z pra­co­daw­cą. Pod­czas warsz­ta­tów uczest­ni­cy dowie­dzą się też jak efek­tyw­nie zarzą­dzać cza­sem i budże­tem domo­wym.

Uczest­ni­cy CIS w Radio i na Tar­gach Edu­ka­cyj­nych

Dzię­ki uprzej­mo­ści Kato­lic­kie­go Radia Pod­la­sie uczest­ni­cy CIS mogli zapo­znać się z zasa­da­mi funk­cjo­no­wa­nia roz­gło­śni radio­wej. Ks. Dariusz poka­zał nam jak wyglą­da pra­ca radia, mogli­śmy nawet obej­rzeć jak i gdzie powsta­ją wia­do­mo­ści, któ­re sły­sze­li­śmy pro­sto se stu­dia. Roz­gło­śnia radio­wa to magicz­ne miej­sce i wszy­scy byli zafa­scy­no­wa­ni opo­wie­ścia­mi Księ­dza Dariu­sza. Ser­decz­ne Bóg Zapłać.

W ramach rein­te­gra­cji spo­łecz­nej nasi uczest­ni­cy wzię­li udział w Tar­gach Edu­ka­cyj­nych w Sie­dl­cach. Dzię­ki zapo­zna­niu się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną na tera­nie nasze­go mia­sta nie­któ­rzy uczest­ni­cy pod­ję­li decy­zję o dal­szym kształ­ce­niu lub pod­nie­sie­niu kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych. Życzy­my suk­ce­sów w nauce.

Zwie­dza­nie Cari­tas

Uczest­ni­cy CIS dnia 30 mar­ca 2017 roku wybra­li się na wizy­tę stu­dyj­ną do Warsz­ta­tu Tera­pii Zaję­cio­wej Cari­tas i Cen­trum Pomo­cy Cari­tas, gdzie zapo­zna­li się z dzia­ła­nia­mi Cari­tas na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych, cho­rych, ubo­gich czy pokrzyw­dzo­nych przez los.