Z wizy­tą w Muzeum Jana Paw­ła II

W dniu 16 grud­nia 2016 r. Uczest­ni­cy Cen­trum w ramach zajęć rein­te­gra­cji spo­łecz­nej mie­li oka­zję do zwie­dze­nia Muzeum Jana Paw­ła II. Mie­ści się w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 11 w Sie­dl­cach przy ul. Wiśnio­wej 5. Wizy­ta w tym wyjąt­ko­wym miej­scu przy­bli­ży­ła nam postać Nasze­go Papie­ża oraz Jego dro­gę do Świę­to­ści.

Dyrek­cji i pra­cow­ni­kom Szko­ły skła­da­my ser­decz­nie podzię­ko­wa­nia za życz­li­wość i otwar­tość.

Dzień Bab­ci i Dziad­ka

W dniach 2021 stycz­nia 2017 roku w Gale­rii Sie­dl­ce sek­cja flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­cza sprze­da­wa­ła swo­je wyro­by wyko­na­ne spe­cjal­nie na Dzień Bab­ci i Dziad­ka. Nasze arty­ku­ły cie­szy­ły się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem, co dało nam moty­wa­cję i zachę­tę do dal­szej pra­cy. Skła­da­my ser­decz­nie podzię­ko­wa­nia Pani Dyrek­tor i Pani Mena­ger za wspie­ra­cie.

Wszyst­kim naszym Bab­ciom i Dziad­kom skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze życze­nia.

Pięk­no jest w każ­dej z nas

W dniu 03.02.2017 roku zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na gru­pa wspar­cia dla naszych wyjąt­ko­wych Uczest­ni­czek. Dziew­czy­ny przy­nio­sły ze sobą arty­ku­ły fry­zjer­skie oraz kosme­tycz­ne. Przy oka­zji odkry­ły­śmy ich nie­zwy­kłe zdol­no­ści, uro­dę oraz wdzięk. Tego dnia odby­ła się rów­nież akcja kobie­ta-kobie­cie” pole­ga­ją­ca na zbiór­ce kosme­ty­ków.
Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia dwóm Uczest­nicz­kom sek­cji flo­ry­stycz­no-ogrod­ni­czej:
– Pani Mag­da­le­nie Anie­lek – za wyko­na­nie usług fry­zjer­skich (strzy­że­nie, mode­lo­wa­nie);
– Pani Alek­san­drze Gajow­ni­czek – za wyko­na­nie usług kosme­tycz­nych (maki­jaż).