2016 Czer­wiec

Zmia­ny na sta­no­wi­sku Kie­row­ni­ka CIS:

Od 1 czerw­ca 2016 roku Pan Andrzej Hoj­na zakoń­czył współ­pra­cę z CIS na sta­no­wi­sku kie­row­ni­ka. Peł­nią­cym obo­wiąz­ki kie­row­ni­ka CIS jest dotych­cza­so­wy zastęp­ca Pan Andrzej Lesz­czyń­ski. Gra­tu­lu­je­my! Panu Hoj­nie skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za zaan­ga­żo­wa­nie w powsta­nie i funk­cjo­no­wa­nie CIS i życzy­my samych suk­ce­sów w nowym miej­scu pra­cy.

2016 Kwie­cień

Dzień pra­cow­ni­ka CIS-u:

Dnia 28 kwiet­nia pod­su­mo­wa­li­śmy 10 lat funk­cjo­no­wa­nia Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach. Miło nam było gościć zało­ży­cie­li i pomy­sło­daw­ców Cen­trum oraz pra­cow­ni­ków CIS z Bia­łej Pod­la­skiej. Dzię­ku­je­my za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę i pokła­da­my nadzie­ję na dal­szy roz­wój naszych jed­no­stek.

Kurs spa­wa­nia w Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach:

Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej zor­ga­ni­zo­wa­ło kurs spa­wa­nia blach i rur spo­ina­mi pachwi­no­wy­mi meto­dą MAG. Kur­san­ci zdo­by­li upraw­nie­nia spa­wal­ni­cze i Euro­pej­ski Cer­ty­fi­kat Spa­wa­cza. Kurs trwał od 11.04 do 17.05 i liczył 150 godzin. Zapra­sza­my na kolej­ny kurs we wrze­śniu.

Pra­cow­nik socjal­ny:

Z rado­ścią wita­my Panią Aga­tę Ługow­ską – pra­cow­ni­ka socjal­ne­go Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej w Sie­dl­cach. Liczy­my na owoc­ną współ­pra­cę i wie­le wspól­nych suk­ce­sów. Pani Aga­ta przyj­mu­je uczest­ni­ków codzien­nie od 7:30 do 15:30 zaś kan­dy­da­tów od 8:00 do 10.00

2016 Marzec

Podzię­ko­wa­nia:

Skła­da­my ser­decz­ne podzię­ko­wa­nia za 10 lat współ­pra­cy, szcze­re ser­ce, uśmiech i dobre rady Pani Urszu­li Sera­fin- Spe­cja­li­ście Pra­cy Socjal­nej. Jeste­śmy wdzięcz­ni za pomoc w funk­cjo­no­wa­niu CIS i życzy­my wie­lu suk­ce­sów w nowym miej­scu pra­cy.

Tar­gi Wiel­ka­noc­ne:

Wyro­by CIS cie­szy­ły się dużym zain­te­re­so­wa­niem pod­czas tar­gów Wiel­ka­noc­nych w Arche. Dzię­ku­je­my oso­bom odwie­dza­ją­cym nasze sto­isko. Zapra­sza­my do CIS-u na ul. Budow­la­ną 1 w Sie­dl­cach gdzie znaj­dzie­cie Pań­stwo znacz­nie bogat­szą ofer­tę wyro­bów deko­ra­cyj­nych flo­ry­stycz­nych, wikli­niar­skich oraz kra­wiec­kich.
Za przy­go­to­wa­nie spo­tka­nia Wiel­ka­noc­ne­go dzię­ku­je­my sek­cji kra­wiec­kiej i szcze­rze życzy­my wszel­kiej pomyśl­no­ści od Zmar­twych­wsta­łe­go Chry­stu­sa.

2016 Luty

Podzię­ko­wa­nia:

Bar­dzo dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Urzę­du Skar­bo­we­go za pomoc w roz­li­cza­niu PIT-ów za rok 2015 naszym uczest­ni­kom liczy­my na dal­szą współ­pra­cę w kolej­nych latach.