Stro­na Głów­na


Cen­trum Inte­gra­cji Spo­łecz­nej zosta­ło
utwo­rzo­ne przez dwie orga­ni­za­cje:
Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej
i Soli­dar­ność Oddział w Sie­dl­cach.
Sta­tus otrzy­ma­ło 23 sierp­nia
2005 roku od Woje­wo­dy Mazo­wiec­kie­go.
Jest pierw­szą tego typu
jed­nost­ką w woje­wódz­twie.
Funk­cjo­nu­je na zasa­dzie jed­nost­ki
wyod­ręb­nio­nej orga­ni­za­cyj­nie i finan­so­wo
z Cari­tas Die­ce­zji Sie­dlec­kiej.

ZAPISZ SIĘ NA NEW­SLET­TER: